Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kokous 28.8.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 73 Talousseuranta kasvatus- ja sivistyslautakunta 7/2018

TUUDno-2018-406

Valmistelija

  • Terttu Turnbull-Smith, talouspäällikkö, terttu.turnbull-smith@tuusula.fi

Perustelut

Vuoden 2018 talousarvion täytäntöönpanosäännön mukaisesti toimielinten tulee systemaattisesti seurata käyttösuunnitelmien ja tavoitteiden toteutumista.

Tulosalueiden ja tulosyksiköiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista raportoidaan lautakunnalle tammi-huhtikuulta ja tammi-elokuulta osavuosikatsauksissa sekä koko vuodelta tilinpäätöksessä.

Lisäksi raportoidaan erikseen talouden ja hr-tietojen toteumista kuukausittain.

Heinäkuun kuukausiraportti sisältää talouden ja henkilöstöindikaattorien toteutumisen ajanjaksolla 1.1.- 31.7.2018 ja vertailun vuoteen 2017.

Tammi-heinäkuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 58,3 %. Lautakunnan alaisen toiminnan talous kehittyi tammi-heinäkuussa kokonaisuutena muutetun talousarvion mukaisena. Määrärahojen käyttöaste oli 59,4 %.

Kuel-eläkemenoperusteisten maksujen ja Varhe-maksujen ennakot tammi-heinäkuulta yhteensä 0,9 milj. euroa sekä työterveyshuollon maksut 0,2 milj. euroa on viety kirjanpitoon Kehittämisen ja hallinnon tulosalueelle, josta ne jaetaan toimialan eri yksiköille elokuun aikana.

Osavuosikatsauksessa henkilöstökulujen ennusteeseen tullaan sisällyttämään kuluvalle vuodelle kirjattava, tammikuussa 2019 maksettava, kunta-alan ns. kertakorvaus.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Virpi Lehmusvaara, kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää merkitä kuukausiraportin 7/2018 tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.