Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kokous 28.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 58 Urheiluvalmennuksen periaatteet

TUUDno-2017-1020

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Markus Torvinen, opetuspäällikkö, markus.torvinen@tuusula.fi

Perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on päätöksillään 24.2.2015 § 19 ja 9.12.2016 § 84 päättänyt koulujen urheiluvalmennuksen periaatteista.

Kaskoltk 24.2.2015 § 19

Tuusulan kunnan kasvatus- ja sivistystoimi toteuttaa opetuksen, liikuntapalveluiden ja paikallisten urheiluseurojen välisenä yhteistyönä urheiluvalmennusohjelmaa, jolla tuetaan lahjakkaiden ja kilpaurheiluun panostavien nuorten koulunkäyntiä ja urheilijaksi kehittymistä. Tuusulan perusopetuksen urheiluluokat toimivat Hyökkälän ja Riihikallion yhtenäiskouluissa sekä Hyrylän, Jokelan ja Kellokosken koulukeskuksissa.

Urheiluluokkatoiminnan tavoitteena on tukea urheilua harrastavan nuoren kokonaisvaltaista kehittymistä. Lisäksi ohjelman tavoitteena on

-             yhdistää sujuvasti tavoitteellisen urheilun harrastaminen ja koulunkäynti

-             kehittää ja tiivistää kunnan ja seurojen välistä yhteistyötä

-             vapauttaa liikuntapaikkojen ja -tilojen ilta-aikoja ohjaamalla osa harjoituksista aamu- ja iltapäiviksi

-             pitää nuoret harrastustoiminnan parissa nykyistä pidempään

-             mahdollistaa urheiluseuroille lisätä matalan kynnyksen harrastustoimintaa niille nuorille, jotka eivät halua kilpaurheilijoiksi

Ohjelma on tarkoitettu Tuusulassa koulua käyville vuosiluokkien 7-9 oppilaille. Toiminta on käynnistetty 7. luokkalaisten osalta elokuussa 2014 ja siitä eteenpäin otetaan vuosittain uusi 7. luokalla aloittava ikäluokka urheiluvalmennuksen piiriin. Urheiluluokille voivat hakea kaikkien niiden lajien urheilijat, missä valmennuksesta vastaavaksi ilmoittautunut seura on sitoutunut järjestämään lajivalmennusta. Urheiluluokkien valmennuslajit määritellään toimintaan mukaan lähtevien lajiseurojen perusteella. Urheiluseura vastaa nuoren lajivalmennuksesta.

Oppilas hakee oman lähikoulunsa urheiluluokalle. Jos oppilas ei pääse oman koulunsa urheiluluokalle, hän voi hakea toisen koulun urheiluluokalle toissijaisena hakijana. Tällöin sovelletaan Tuusulan oppilaaksioton periaatteita. Hyökkälän, Hyrylän ja Jokelan urheiluluokille valitaan noin 24 oppilasta/luokka/vuosi. Riihikallion ja Kellokosken urheiluluokille valitaan n. 12 oppilasta/luokka/vuosi. Urheiluluokille valittavista oppilaista on noin puolet tyttöjä ja noin puolet poikia. Näiden opetusryhmien työjärjestys suunnitellaan koulujen välisenä yhteistyönä siten, että urheiluseuroille annetaan mahdollisuus järjestää aamu- tai iltapäiväharjoittelua urheilijoilleen.

Urheiluvalmennus ei ole koulun vaan urheiluseuran toimintaa, jolloin kunnan vakuutukset eivät ole valmennuksen aikana voimassa eikä koululla ole valvontavelvollisuutta oppilaasta valmennuksen aikana. Urheiluvalmennukseen valittavan koulunkäynnin tukeminen on hankkeessa tärkeää. Valmennukseen osallistuminen edellyttää koulutyön sujumista ja yhteistyötä oppilaan opettajan, perheen sekä valmentajan välillä. Valmennukseen osallistuvalta odotetaan myös esimerkillistä käytöstä muita oppilaita kohtaan. Mikäli nämä tavoitteet eivät yksittäisen nuoren kohdalla toteudu, siirretään hänet koulun sisällä toiseen opetusryhmään.

Urheiluvalmennusluokalle valittaville oppilaille järjestetään liikuntaa ja valmennusta seuraavasti:

 • 7. luokalla pakollista liikuntaa on kaksi tuntia viikossa ja seuran järjestämää lajivalmennusta kaksi tuntia viikossa.
 • 8. luokalla pakollista liikuntaa on kaksi tuntia viikossa, yleisvalmennusta kaksi tuntia viikossa ja seuran järjestämää lajivalmennusta kaksi tuntia viikossa.
 • 9. luokalla pakollista liikuntaa on kaksi tuntia viikossa, yleisvalmennusta kaksi tuntia viikossa ja seuran järjestämää lajivalmennusta kaksi tuntia (mahdollisesti neljä) viikossa.

Kahdeksannella ja yhdeksännellä luokilla lisäliikuntatunnit (yleisvalmennus) ovat pois oppilaan muusta valinnaisuudesta. Liikuntatunnit järjestetään koulun tuntiresurssin puitteissa ja ne sisältyvät oppilaan normaaliin viikoittaiseen tuntimäärään.

Opiskelijat valitaan urheiluluokille pääsykokeen pisteiden perusteella, (max. 100 pistettä). Pisteiden jakautuminen on kuvattu alla ja tarkennettu liitteessä.

-             Valmentajan lausunto, max. 10 pistettä

-             Urheilijan kilpataso, max. 10 pistettä

-             Liikuntatesti (fyysinen osa-alue), max. 80 pistettä

Liikuntatestit urheiluluokille järjestetään vuosittain Hyökkälän koulun liikuntasalissa. Liikuntatesteissä vaadittavista suorituksista on kuvattu esimerkkivideot Tuusulan kunnan internet -sivuille, josta ne ovat etukäteen hakijoiden nähtävillä. Sairaustapausten (lääkärintodistus) varalle järjestetään varapäivä testeille.

Esityksen urheiluluokille valittavista oppilaista tekee hakemusten ja liikuntatestin perusteella Hyökkälän koulun rehtori (urheiluvalmennuksen koordinaattori Tuusulassa). Päätökset urheiluluokille valitsemisesta tehdään vuosittain maaliskuussa/huhtikuussa. Varsinaisen päätöksen kunkin koulun urheiluluokalle valitsemisesta tekee kyseisen koulun rehtori.

Liikuntapaikkojen määrittelyssä lähtökohtana on se, että Tuusulan kunnan hallinnassa olevat liikuntapaikat ovat ohjelman puitteissa maksuttomia niiltä osin kuin ne koskevat sopimusten mukaista toimintaa osakeyhtiömuotoisissa liikuntapaikoissa ja liikuntapalveluiden hallinnassa olevia liikuntapaikkoja/laitoksia. Tuusulan kunta ei osta urheiluvalmennusta varten vuoroja muista liikuntapaikoista vaan mukana olevat seurat vastaavat syntyneistä kustannuksista.

Kaskoltk § 84/9.12.2016         

Urheiluvalmennusohjelmaa on toteutettu Tuusulan kunnassa kaksi kokonaista lukuvuotta ja nyt ensimmäinen urheiluvalmennusohjelmaan valittu ikäluokka päättää perusopetuksen. Ohjelman toimivuutta on arvioitu vuosittain. Saadun palautteen perusteella periaatteita päivitetään siten, että Hyökkälän, Hyrylän ja Jokelan urheiluluokille valitaan noin 22 oppilasta/luokka/vuosi. Tällä tavoin opetusryhmän koko on lähempänä muita opetusryhmiä ja se vaikuttanee positiivisesti opintojen etenemiseen.

Urheiluvalmennusohjelmassa oppilaan sitoutuminen koulutyöhön sekä valmennukseen on erittäin tärkeää hänen oman sekä myös koko ryhmän onnistumisen kannalta. Jos oppilaan motivaatiotaso tai tekemisen taso urheiluvalmennuksessa ei ole riittävä, käydään hänen kanssaan keskustelu, jolla pyritään vaikuttamaan asiaan. Mikäli oppilaan kanssa käydyillä keskusteluilla sekä yhteistyöllä huoltajan ja seuran kanssa ei ole vaikutusta oppilaan toimintaan, voidaan oppilas sulkea pois urheiluvalmennusohjelmasta. Asia sovitaan yhdessä seuran, urheiluvalmennuksen koordinaattorin ja huoltajan sekä oppilaan kanssa. Jos oppilas lopettaa urheiluvalmennuksen ja luokalle on varasijoilla olevia hakijoita, oppilas vaihtaa luokkaa ja hänen tilalleen valitaan varasijalta oppilas.

__________

Kasvatus- ja sivistyslautakunta 31.10.2017 § 48

Kasvatus- ja sivistyslautakunnalle esitetään seuraavat muutokset Tuusulan urheiluvalmennusohjelmaan

 • Tuusulassa otetaan käyttöön Suomen Olympiakomitean kehittämä pääsykoetesti yläkoulujen urheiluakatemioille.

 • Jatkossa urheiluvalmennusluokille valittavat oppilaat tullaan valitsemaan urheiluvalmennusluokille pelkästään pääsykoetestin perusteella. Valmentajan lausunto (max 10p) ja oppilaan urheilullisen tason arviointi (max 10p) poistuvat testistöstä.

 • Kaikki urheiluvalmennusluokille hakevat oppilaat osallistuvat pääsykoetesteihin.Jotta oppilaalla on mahdollisuus tulla valituksi urheiluvalmennusluokalle, hänen täytyy saada erikseen ilmoitetun minimipistemäärän ylittävä henkilökohtainen pistemäärä.

 • Urheiluvalmennuksen koordinaattorilla on vuosittain mahdollisuus perustellusta syystä ottaaurheiluvalmennusohjelmaan 1-2 oppilasta pääsykokeen perusteella valittujen lisäksi.

 • Kellokosken koulun urheiluvalmennusluokalle on otettu noin 12 oppilasta, jatkossa oppilasmäärä on noin 22 oppilasta.

              

 

Ehdotus

Esittelijä

Jari Wäre, vt. kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja, jari.ware@tuusula.fi

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää hyväksyä esitetyt muutokset Tuusulan urheiluvalmennusohjelmaan.

Päätös

Lautakunta päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteluun.

Valmistelija

 • Markus Torvinen, opetuspäällikkö, markus.torvinen@tuusula.fi

Perustelut

Kasvatus- ja sivistyslautakunnalle esitetään seuraavat muutokset Tuusulan urheiluvalmennusohjelmaan

 • Tuusulassa otetaan käyttöön Suomen Olympiakomitean kehittämä pääsykoetesti yläkoulujen urheiluakatemioille.

 • Jatkossa urheiluvalmennusluokille valittavat oppilaat tullaan valitsemaan urheiluvalmennusluokille pelkästään pääsykoetestin perusteella. Valmentajan lausunto (max 10p) ja oppilaan urheilullisen tason arviointi (max 10p) poistuvat testistöstä.

 • Kaikki urheiluvalmennusluokille hakevat oppilaat osallistuvat pääsykoetesteihin.Jotta oppilaalla on mahdollisuus tulla valituksi urheiluvalmennusluokalle, hänen täytyy saada erikseen ilmoitetun minimipistemäärän ylittävä henkilökohtainen pistemäärä.

 • Urheiluvalmennuksen koordinaattorilla on vuosittain mahdollisuus perustellusta syystä ottaaurheiluvalmennusohjelmaan 1-2 oppilasta pääsykokeen perusteella valittujen lisäksi.

 • Kellokosken koulun urheiluvalmennusluokalle on otettu noin 12 oppilasta, jatkossa oppilasmäärä on noin 22 oppilasta.

 

Keskeinen syy esitettäville muutoksille on hakijan oikeusturvan parantaminen ja valintaprosessin selkeyttäminen.

- Nykyisessä pääsykokeessa valmentajan lausunto on valmentajan subjektiivinen näkemys hakijasta ja jokainen valmentaja on voinut tulkita arvioitavia kohtia omalla tavallaan.

- Joissakin urheiluvalmennusohjelmassa mukana olevissa lajeissa urheilijan tason arviointi on erittäin haastavaa.

- Urheiluvalmennuksen koordinaattorin mahdollisuus ottaa urheiluvalmennukseen 1-2 oppilasta vuosittain pääsykokeen perusteella valittujen lisäksi, on tarkoitettu sellaisiin tilanteisiin kun kilpatason urheilija muuttaa

Tuusulaan pääsykokeiden jälkeen tai kilpatason urheilija on loukkaantuneena pääsykokeiden aikana (esim. jalka kipsissä).

 

Muutos on esitelty urheiluvalmennuksessa mukana oleville seuroille 17.11.2017.

 

Kokouksessa asiantuntijana tämän asian osalta toimii Hyökkälän koulun rehtori Janne Leivo.

 

              

 

Ehdotus

Esittelijä

 • Jari Wäre, vt. kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja, jari.ware@tuusula.fi

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää hyväksyä esitetyt muutokset Tuusulan urheiluvalmennusohjelmaan.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.
Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.
Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen
Oikaisuvaatimus on toimitettava Tuusulan kunnalle virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä postitse, sähköpostilla tai telefaxilla, käyttäen alla olevia yhteystietoja:
Tuusulan kunta, kasvatus- ja sivistyslautakunta
Osoite: Hyryläntie 16, PL 60, 04301 Tuusula
Sähköposti:kirjaamo(at)tuusula.fi
Puh. vaihde: 09 87 181