Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kokous 28.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 61 Talousseuranta kasvatus- ja sivistyslautakunta 10/2017

TUUDno-2017-664

Valmistelija

  • Terttu Turnbull-Smith, talouspäällikkö, terttu.turnbull-smith@tuusula.fi

Perustelut

Vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpanosäännön mukaisesti toimielinten tulee systemaattisesti seurata käyttösuunnitelmien ja tavoitteiden toteutumisesta.

Tulosalueiden ja tulosyksiköiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista raportoidaan lautakunnalle tammi-huhtikuulta ja tammi-elokuulta osavuosikatsauksissa sekä koko vuodelta tilinpäätöksessä.

Lisäksi raportoidaan erikseen talouden ja hr-tietojen toteumista kuukausittain.

Lokakuun kuukausiraportti sisältää talouden ja henkilöstöindikaattorien toteutumisen ajanjaksolla 1.1.- 31.10.2017 ja vertailun vuoteen 2016.

Tammi-lokakuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 83,3 %. Lautakunnan alaisen toiminnan talous kehittyi tammi-lokakuussa kokonaisuutena muutetun talousarvion mukaisena. Määrärahojen käyttöaste oli 83,1 %.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Wäre, vt. kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja, jari.ware@tuusula.fi

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää merkitä taloudenseurantaraportin 10/2017 tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.