Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kokous 28.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 53 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Todetaan läsnäolijat.

Ehdotus

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Todettiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.