Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kokous 28.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 55 Kasvatus- ja sivistystoimen tilojen maksuperusteet 1.1.2018 alkaen

TUUDno-2017-1155

Valmistelija

 • Jari Wäre, vt. kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja, jari.ware@tuusula.fi

Perustelut

Kasvatus- ja sivistystoimen hallinnoimien tilojen maksuperusteiden muutostyön tavoitteena on yhtenäistää käytännöt maksujen ja käytäntöjen osalta. Muutostyössä on otettu huomioon myös kuntalaisten ja eri käyttäjäryhmien osallisuuden ja yhteisöllisyyden tukeminen maksuperusteiden avulla.

Esitettävien yhtenäistettyjen maksuperusteiden pohjana ovat vuoden 2017 loppuun voimassa olevat maksuperusteet. Maksuperusteita on muokattu huomioiden toimintaympäristön muutokset ja uudet käyttäjäryhmät, osin maksuperustetaulukossa toimintojen/ryhmien sijaintia on vaihdettu olemassa olevien taulukoiden esitystapojen poiketessa toisistaan.

Uudet maksuperusteet esitetään astuvan voimaan 1.1.2018 alkaen.

Liitteenä 1 on esitys yhtenäistetyistä maksuperusteista, jotka koskevat seuraavia tiloja:

 • Koulutilat

 • Päiväkoti- ja perhekeskustilat

 • Nuorisotilat

 • Uimahallin alakerran liikuntatilat

 • Keuda Kirkkotien yksikön liikuntasali

 • Tenniskeskuksen peilisali

 • Jäähallin juoksusuora

 • Pääkirjaston tilat

 

Keskeiset muutokset yhtenäistettävissä maksuperusteissa ovat seuraavat verrattuna vuoden 2017 loppuun voimassa oleviin maksuperusteisiin:

 • Maksuperusteiden järjestykseksi I-III on määritelty maksuttomasta (I) kalleimpaan eli perushintaan (III).

 • Tuusulalaisten yhdistysten ja yhteisöjen alle 20-vuotiaiden toimintaa sekä nuorten ryhmiä esitetään maksuttomiksi kaikissa yhtenäistettyä maksuperustetaulukkoa koskevissa tiloissa.

 • Lisätty maksuperusteeseen I (maksua ei peritä) seuraavat toiminnat/ryhmät:

  • Kunnan kanssa yhteistyössä järjestetty toiminta

  • Tuusulan alueellisten kehittämisverkostojen toiminta

  • Tuusulalaisten yhdistysten ja yhteisöjen alle 20-vuotiaiden toimintaa tukeva toiminta

  • Perheliikunta (tuusulalaiset)

  • Erityisryhmät (tuusulalaiset)

  • Tuusulalle laajaa positiivista julkisuutta tuovat tapahtumat ja tilaisuudet esim. korkeimmalla kansallisella sarja- tai luokittelutasolla (SM-taso) kilpailevat joukkueet tai edelliseen rinnastettava toiminta

 

Tilakohtaiset hinnastot päivitetään vastaamaan uutta maksuperustetaulukkoa vuoden 2017 loppuun mennessä.

Maksuperustetaulukosta poiketen määritellään alueellisesti helposti saavutettavat kokoontumistilat tuusulalaisten yhdistysten ja yhteisöjen aikuisryhmien käyttöön, joista ei peritä maksuja:
Hyrylä: Pääkirjaston kokoontumistilat
Kellokoski: Kellokosken koulun kokoontumistila
Jokela: Monitoimitalo Monarin kokoontumistilat

Ehdotus

Esittelijä

 • Jari Wäre, vt. kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja, jari.ware@tuusula.fi

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää hyväksyä kasvatus- ja sivistystoimen hallinnoimien tilojen maksuperusteet 1.1.2018 alkaen esityksen mukaisesti.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.
Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.
Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen
Oikaisuvaatimus on toimitettava Tuusulan kunnalle virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä postitse, sähköpostilla tai telefaxilla, käyttäen alla olevia yhteystietoja:
Tuusulan kunta, kasvatus- ja sivistyslautakunta
Osoite: Hyryläntie 16, PL 60, 04301 Tuusula
Sähköposti:kirjaamo(at)tuusula.fi
Puh. vaihde: 09 87 181