Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kokous 27.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 82 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Sivistysjohtajan päätökset:

19.08.2019 § 47 Oman auton käyttöoikeus, Immonen Minna

 

Opetuspäällikön päätökset:

19.08.2019 § 102 Hyrylän yläaste / Ennakkotieto lukuvuosisuunnitelmaan 2019-​2020, Jopo-luokan leirikoulu Pajulahteen 19.-20.8.2019

13.08.2019 § 100 Rehtoreiden työnohjauksen hankinta lv. 2019-​2020, Miska Oy:ltä yht. 8 000 € (alv 0%)

19.08.2019 § 101 Opinto-​ohjaajien työnohjauksen hankinta lv. 2019-​2020, työnohjaaja ja yhteisövalmentaja Ulla Hautajärveltä, yhteensä 2500€ (alv 0%)
 

Rehtoreiden päätökset:

19.08.2019 § 18 Koulunkäynninohjaajan valinta,​ Hyökkälän kouluun ajalle 6.8.2019-​30.5.2020, nuoriso-​ ja vapaa-​ajanohjaaja Sonja Pirnes

19.08.2019 § 19 Iltavahtimestarin valinta,​ Hyökkälän kouluun ajalle 1.8.2019-​31.7.2020, Petri Leinonen

09.08.2019 § 4 Luokanopettajan valinta Vaunukankaan kouluun ajalle 19.8.-​30.11.2019, YO Sonja Mäkinen

09.08.2019 § 3 Luokanopettajan valinta Vaunukankaan kouluun ajalle 6.8.2019-​31.5.2020, lähihoitaja Satu Kärkkäinen

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää olla ottamatta viranhaltijapäätöksissä mainittuja asioita käsiteltäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.
Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.
Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen
Oikaisuvaatimus on toimitettava Tuusulan kunnalle virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä postitse, sähköpostilla tai telefaxilla, käyttäen alla olevia yhteystietoja:
Tuusulan kunta, kasvatus- ja sivistyslautakunta
Osoite: Hyryläntie 16, PL 60, 04301 Tuusula
Sähköposti:kirjaamo(at)tuusula.fi
Puh. vaihde: 09 87 181