Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kokous 27.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 79 Tuusulan perusopetuksen opetussuunnitelma 2016, muutokset

TUUDno-2017-1289

Valmistelija

 • Markus Torvinen, opetuspäällikkö, markus.torvinen@tuusula.fi
 • Katja Elo, oppimisen koordinaattori, katja.elo@tuusula.fi

Perustelut

Opetussuunnitelman yleisessä osassa luvussa 10 Opetussuunnitelman seuranta, arviointi ja kehittäminen on kuntakohtaisessa osassa määritelty seuraavaa:

”Opetussuunnitelman toteutumista seurataan, arvioidaan ja kehitetään erilaisin koulujen toimintaa koskevin kyselyin ja suunnitelmin. Tuusulassa tällaisia ovat muun muassa

 • oppilaille ja henkilöstölle suunnatut hyvinvointiprofiilit
 • työhyvinvointisuunnitelmat
 • osaamisen ja kehittämisen suunnitelmat
 • huoltaja- ja henkilöstökyselyt”
   

Esitämme, että kuntakohtaisesta opetussuunnitelmatekstistä poistetaan velvoittavuus käyttää hyvinvointiprofiilia. Teetämme vuosittain tai joka toinen vuosi muita paremmin oppilaiden ja opettajien hyvinvoinnista kertovia kyselyitä. Tällaisia ovat KiVa-kyselyt kiusaamisen ehkäisemiseksi ja valtakunnalliset kouluterveyskyselyt sekä henkilöstökyselyt, joissa on laajoja hyvinvointiin liittyviä osioita. Hyvinvointiprofiililla ei ole koettu olevan kyselynä uutta annettavaa edellä mainittuihin kyselyihin verrattuna. Liiallisilla kyselyillä kuormitamme vastaajia saamatta tarvittavaa lisähyötyä opetussuunnitelman toteutumisen seurannassa.

Esitämme, että teksti muutetaan muotoon

”Opetussuunnitelman toteutumista seurataan, arvioidaan ja kehitetään erilaisin koulujen toimintaa koskevin kyselyin ja suunnitelmin. Tuusulassa tällaisia ovat muun muassa

 • oppilaille ja henkilöstölle suunnatut hyvinvointiin liittyvät erilaiset kyselyt
 • työhyvinvointisuunnitelmat
 • osaamisen ja kehittämisen suunnitelmat
 • huoltaja- ja henkilöstökyselyt”

Ehdotus

Esittelijä

 • Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää, että kuntakohtaisesta opetussuunnitelmatekstistä poistetaan velvoittavuus käyttää hyvinvointiprofiilia.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.
Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.
Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen
Oikaisuvaatimus on toimitettava Tuusulan kunnalle virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä postitse, sähköpostilla tai telefaxilla, käyttäen alla olevia yhteystietoja:
Tuusulan kunta, kasvatus- ja sivistyslautakunta
Osoite: Hyryläntie 16, PL 60, 04301 Tuusula
Sähköposti:kirjaamo(at)tuusula.fi
Puh. vaihde: 09 87 181