Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kokous 27.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 80 Tuusulan lukion opetussuunnitelma 2016, muutokset

TUUDno-2018-134

Valmistelija

  • Seppo Kärpänen, rehtori, seppo.karpanen@tuusula.fi
  • Markus Torvinen, opetuspäällikkö, markus.torvinen@tuusula.fi

Perustelut

Tuusulan lukion rehtori Seppo Kärpänen esittää seuraavat muutokset Tuusulan lukion opetussuunnitelmaan 27.8.2019 alkaen:

·     Lisätty paikallinen kurssi ÄI17/YH10 Media, valta ja kriittinen lukutaito
·     Lisätty paikallinen kurssi S20 Kielenhuollon kertaus
·     Lisätty paikalliset kurssit ESB39, ESB3910, IAB39, IAB310
·     Lisätty paikalliset kurssit MAA17/MAB13 Shakkikurssi
·     Lisätty paikalliset kurssit MAB11 ja MAB12 Pitkän matematiikan vaihtokurssit
·     Lisätty paikallinen kurssi HI16 Juutalaisvainojen kurssi
·     Muutettu paikallisen kurssin TE5/PS13 arviointiperusteet
·     Lisätty paikallinen kurssi LI18 Terve ja vahva keho
·     Lisätty paikallinen kurssi MU11 Pelimusiikki
·     Lisätty paikallinen kurssi KU13 Peligrafiikan suunnittelu
·     Lisätty paikallinen kurssi TVT6 Peliohjelmoinnin alkeet/Metropolia
·     Lisätty paikallinen kurssi TVT7 Ohjelmoinnin MOOC 1
·     Lisätty paikallinen kurssi TVT8 Ohjelmoinnin MOOC 2
·     Lisätty paikallinen kurssi MK1 Tiimilukiotoiminta
·     Lisätty paikallinen kurssi MK2 Kansainvälisyysprojekti
·     Lisätty paikallinen kurssi MK3 Koulun projektit
·     Lisätty paikallinen kurssi MK4 Koulun tapahtumat
·     Lisätty paikallinen kurssi MK5 Opiskelijakuntatoiminta
·     Lisätty paikallinen kurssi MK6 Tutortoiminta
·     Lisätty paikallinen kurssi MK7 Kielen tutustumiskurssi
·     Lisätty paikalliset kurssit RAT1-RAT3 Ratsastuskurssit
·     Lisätty oppiaineiden alle muualla suoritettuja kursseja varten kurssit numerolla 20 (esim:”ÄI20”)
·     Lisäksi tehty muutamia korjauksia ja tarkennuksia kurssikoodeihin

 

Esitys Tuusulan lukion uudeksi opetussuunnitelmaksi on liitteenä.

Lisätiedot: Tuusulan lukion rehtori Seppo Kärpänen, p. 040 314 3258

Ehdotus

Esittelijä

  • Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi

Kasvatus- ja sivistyslautakunta

  • päättää hyväksyä asiaselostuksessa mainitut muutokset Tuusulan lukion opetussuunnitelmaan 27.8.2019 alkaen
  • päättää tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.
Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.
Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen
Oikaisuvaatimus on toimitettava Tuusulan kunnalle virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä postitse, sähköpostilla tai telefaxilla, käyttäen alla olevia yhteystietoja:
Tuusulan kunta, kasvatus- ja sivistyslautakunta
Osoite: Hyryläntie 16, PL 60, 04301 Tuusula
Sähköposti:kirjaamo(at)tuusula.fi
Puh. vaihde: 09 87 181