Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kokous 27.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 76 Tuusulan johtamisjärjestelmän uudistuksen arviointi, kasvatus- ja sivistyslautakunnan työskentelyn arviointi

TUUDno-2019-1176

Valmistelija

 • Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi

Perustelut

Johtamisjärjestelmän uudistuksen väliarviointi

Tuusulan johtamisjärjestelmän väliarvioinnin verkkokyselyiden vastaukset on saatu. 1500 satunnaisotannalla valitulle asukkaille lähetetyn paperilomakkeen vastaukset saadaan loppukesästä ja ne käsitellään valtuustossa 2.9.


Asukkaat

 • Verkkokysely kunnan verkkosivuilla, vastausaikaa 10.-26.5. Asukkaiden vastauksia saatiin 190.
 • Kuntalaisten illat viikoilla 19 ja 20 eripuolilla kuntaa
 • Kuntapalvelututkimus ja väliarviointikysely, satunnaisotanta 1500 henkilöä, tulokset kesän 2019 aikana/alkusyksystä


3. Sektori ja yrittäjät

 • Huomioitu kunnan verkkosivuilla olleessa verkkokyselyssä, vastausaikaa 10.-26.5. Yhdistysten jäsenen roolissa kyselyyn vastasi 99 henkeä, yrittäjiltä saatiin 22 vastausta.
 • Kuntalaisten illat viikoilla 19 ja 20 eripuolilla kuntaa


Henkilöstö

 • Verkkokysely kaikille kunnan työntekijöille (noin 1400), vastausaikaa 10.-26.5. Henkilöstöstä 160 henkeä vastasi kyselyyn.


Luottamushenkilöt

 • Valtuustoseminaari 2.-3.5. Yhteinen arviointityöskentely ja –keskustelu 3.5.
 • Verkkokysely kaikille luottamushenkilöille. Vastausaikaa 10.-26.5. Vastauksia 73
   

Yhteenveto vastauksista

Luottamushenkilöt

 • Vastaukset hajoavat
 • Osa kokee avoimuuden, tiedonsaannin ja vuorovaikutuksen kohentuneen
 • Osa kokee, että valta on keskittynyt muutamien käsiin, tieto ei kulje ja siiloja on.
 • Kunnanhallituksen jäsenet suhtautuvat myönteisimmin, lautakuntien jäsenet kriittisimmin. 
   

Kuntalaiset, 3. sektori ja yrittäjät

 • Paljon tuntuu tapahtuvan, on tekemisen meininkiä – osallisuus ja viestintä teoista ovat olleet virkeää.
 • Toisaalta toivotaan, että saadaan ”oikeat” palvelut ja kunnan vireys kuntoon: joukkoliikenneyhteydet, Hyrylän keskus eläväksi, liikuntapaikat kuntoon, jne.
 • Yhdistysten jäsenet suhtautuvat myönteisimmin. Myös yrittäjien suhtautuminen myönteistä.
   

Henkilöstö

 • Henkilöstö pitää siitä, että on avoimuutta, matalia raja-aitoja ja asiat etenevät. 
 • Toisaalta kritisoidaan sekavuutta, poliittisen johdon ja virkamiesten roolien epäselvyyttä tai poliittisen tunkemista virkamiesten ”tontille”.
 • Lisäksi huomautetaan isosta työmäärästä, kun kaikki yritetään saada valmiiksi kerralla.
 • Asiantuntijat erottuvat kriittisimpänä joukkona. Kunnan johdon edustajat ja esimiehet suhtautuvat uudistukseen myönteisemmin. Suurimpaan osaan työntekijöistä uudistus ei ole vaikuttanut.

 

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan työskentelyn arviointi

Johtamisjärjestelmän uudistuksen väliarvioinnin rinnalla toteutettiin luottamuselinten työskentelyn väliarviointi erillisillä kyselylomakkeilla. Jokaiselle luottamuselimelle oli oma kyselynsä (valtuusto, kunnanhallitus, lautakunnat, jaostot).

Lautakunta käy läpi kokouksessa kasvatus- ja sivistyslautakunnan arvioinnin tulokset, antaa niistä kommenttinsa ja laatii kehittämissuunnitelman.

Ehdotus

Esittelijä

 • Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää

 • merkitä tiedokseen johtamisjärjestelmän uudistuksen arvioinnin tulokset
 • merkitä tiedokseen kasvatus- ja sivistyslautakunnan työskentelyn arvioinnin 
 • laatia kasvatus- ja sivistyslautakunnan työskentelyn kehittämissuunnitelman.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Lautakunta työskenteli ryhmissä arviointitulosten parissa ja laati seuraavan kehittämissuunnitelman:

 • suurten ja pienten asioiden erottelu (esim. Agenda 1 linjakeskustelut, Agenda 2 enemmän tiedoksi-tyyppiset)
 • tiivistetään keskusteluun kuluvaa aikaa ja keskitytään olennaisiin asioihin, pidetään mielessä lautakunnan ydinsubstanssi, pidetään yllä lautakunnan vireystilaa
 • sähköisen työskentelyn vajavaisuus, keskustelualustat eivät toimi tarkoitetulla tavalla
 • lautakunnan ryhmäytyminen ja vapaamuotoisempi/syvennetty keskustelu isojen ja ajankohtaisten teemojen ympärillä
 • eri lautakuntien edustajia, koulujen rehtoreita vierailemaan kokouksissa
 • tiedonkulun tehostaminen ja ennakoitavuus, viranhaltijat tiedottavat päätöksentekoon tulevista asioista etukäteen, laaditaan vuosikello ennakoitavuuden parantamiseksi, lautakunta enemmän valmisteluun mukaan, luottamushenkilöt viestin viejinä omiin poliittisiin ryhmiin, työtekijät ovat lähettiläinä
 • joskus infoihin menee kokouksissa liikaa aikaa, ratkaisuna iltakoulut n. 2 krt vuodessa
 • päätöksentekoon joustavuutta, lisää vaihtoehtoja ja pohdintaa
 • teemaryhmätyöskentelyä yhteistyön parantamiseksi

 


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.