Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kokous 27.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 72 Perusopetuksen lukuvuoden 2018-2019 arviointi

TUUDno-2019-1648

Valmistelija

  • Markus Torvinen, opetuspäällikkö, markus.torvinen@tuusula.fi
  • Katja Elo, oppimisen koordinaattori, katja.elo@tuusula.fi

Perustelut


Opetuksen järjestäjän ja koulun ylläpitäjän velvollisuus on vuosittain seurata ja arvioida koulujen tavoitteiden toteutumista. Arviointia on Tuusulan kouluissa suoritettu lukuvuoden aikana ja sen päättyessä. Arvioinnin pohjana on käytetty kasvatus- ja sivistyslautakunnan hyväksymiä opetussuunnitelmaan perustuvia lukuvuosisuunnitelmia, joihin asetettuihin tavoitteisiin toteutunutta opetusta arvioinnissa verrataan. Arviointi on järjestetty siten, että kouluilta kerätään tiedot samanmuotoisella lomakkeella.

Yhteenveto lukuvuoden seurantaraporteista on liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää merkitä perusopetuksen seurantaraportin lv. 2018-2019 tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.