Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kokous 27.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 77 Oikaisuvaatimus Hyrylän yläkoulun rehtorin viranhaltijapäätökseen 5/04.06.2019 Perusopetuksen erityisluokanopettaja ajalle 1.8.2019-31.7.2020

TUUDno-2019-1213

Valmistelija

 • Markus Torvinen, opetuspäällikkö, markus.torvinen@tuusula.fi
 • Juha Tynjä, palvelussuhdelakimies, juha.tynja@tuusula.fi

Perustelut

Kasvatustieteiden maisteri Outi Säteri on säädetyssä määräajassa tehnyt oikaisuvaatimuksen Hyrylän yläasteen rehtori Auli Ruhtinaan viranhaltijapäätöksestä 5/4.6.2019 koskien Hyrylän yläasteen perusopetuksen erityisluokanopettajan valintaa ajalle 1.8.2019-31.7.2020. Oikaisuvaatimus on saapunut Sivistyksen toimialueelle 11.6.2019. Säteri vaatii oikaisuvaatimuksessaan ko. päätöksen kumoamista. Rehtorin viranhaltijapäätös ja Outi Säterin oikaisuvaatimus ovat liitteenä. Rehtorin selvitys on lautakunnan kokoukseen osallistuvilla luettavissa Casem-kokoustyötilassa. 

Hyrylän yläasteen erityisluokan opettajan virka on ollut julkisessa haussa 12.4.-30.4.2019 ja hakua on jatkettu 7.5.-13.5.2019. Ensimmäisellä hakukierroksella hakijoita oli seitsemän. Toisella hakukierroksella tuli kaksi uutta hakemusta eli hakemuksia tuli yhteensä yhdeksältä hakijalta. Vaadittava kelpoisuus oli vain yhdellä hakijalla. Hyrylän yläkoulun rehtori Auli Ruhtinas ja virka-apulaisrehtori Anne Laajaniemi toimivat haastattelijoina ja haastatteluun kutsuttiin Outi Säteri (ainoa kelpoinen hakija), Taina Nuutinen (kelpoisuus syksyyn 2019 mennessä), Kirsi Söderberg (aineenopettajan kelpoisuus) ja Hanna Sinkkonen (opettajan kelpoisuus). Haastatteluun tulemisen perui Taina Nuutinen. 

Haastattelujen jälkeen rehtori Auli Ruhtinas on esittänyt opetuspäällikkö Markus Torviselle, että vähäisen hakijamäärän vuoksi virkaa ei täytetä vakinaisesti 1.8.2019 alkaen vaan määräaikaisena ajalle 1.8.2019-31.7.2020. Virka avataan uudelleen haettavaksi tammikuussa 2020. Opetuspäällikkö Torvinen on tehnyt päätöksen rekrytoinnin keskeyttämisestä ja Ruhtinas on sen jälkeen täyttänyt tehtävän määräaikaisena kyseisen rekrytoinnin hakijoista. Hakuilmoituksessa ei ole ollut mainintaa, että kelpoisten hakijoiden puuttuessa myös ei-kelpoiset hakijat huomioidaan. Kevätlukukauden ollessa loppumassa ja aikaisempien hakujen vähäisten hakijamäärien vuoksi tehtävä on päätetty täyttää ilman uutta julkista hakua. Valitulla hakijalla ei ole erityisluokanopettajan pätevyyttä, mutta hänen katsotaan olevan soveltuvampi vaativaan erityisluokanopettajan määräaikaiseen virkaan.  

Asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuudesta todetaan, että sen estämättä, mitä muualla tässä asetuksessa säädetään, opetusta voidaan väliaikaisesti enintään vuoden ajaksi määrätä antamaan henkilö, jolla on riittävä koulutus ja tehtävän edellyttämä taito. Tällainen henkilö voidaan kuitenkin määrätä antamaan opetusta yli kuuden kuukauden ajaksi vain, jos tehtävän edellyttämät kelpoisuusvaatimukset täyttäviä henkilöitä ei ole määräystä annettaessa saatavilla tai jos siihen on muu erityinen syy. 

Lautakunta katsoo, että virkaa ei tarvitse laittaa uudestaan auki ja hylkää oikaisuvaatimuksen. Samalla lautakunta kuitenkin kehottaa viranhaltijoita jatkossa huomioimaan sen, että hakuilmoituksessa lukee maininta määräaikaisesta täyttämisestä soveltuvien hakijoiden puuttuessa tai virka on avattava uudestaan avoimesti haettavaksi määräaikaisena. 

Ehdotus

Esittelijä

 • Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää

 • hylätä Outi Säterin oikaisuvaatimuksen Hyrylän yläasteen perusopetuksen erityisluokanopettajan tehtävän täyttämisestä ajalle 1.8.2019-31.7.2020 perusteluosassa mainituilla perusteilla
 • pitää voimassa rehtorin päätöksen 5/4.6.2019 todeten, että päätös on syntynyt laillisessa järjestyksessä eikä päätöksentekijä ole ylittänyt toimivaltaa eikä päätös muutoinkaan ole lainvastainen.

Päätös

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päätti

 • hylätä Outi Säterin oikaisuvaatimuksen Hyrylän yläasteen perusopetuksen erityisluokanopettajan tehtävän täyttämisestä ajalle 1.8.2019-31.7.2020 perusteluosassa mainituilla perusteilla
 • pitää voimassa rehtorin päätöksen 5/4.6.2019 todeten, että päätös on syntynyt laillisessa järjestyksessä eikä päätöksentekijä ole ylittänyt toimivaltaa eikä päätös muutoinkaan ole lainvastainen
 • kehottaa viranhaltijoita jatkossa huomioimaan sen, että hakuilmoituksessa lukee maininta määräaikaisesta täyttämisestä soveltuvien hakijoiden puuttuessa tai virka on avattava uudestaan avoimesti haettavaksi määräaikaisena.

Kokouskäsittely

Puheenjohtajan avattua keskustelun, jäsen Tuhkunen esitti lisättäväksi lautakunnan päätökseen seuraavan lauseen "lautakunta kehottaa viranhaltijoita jatkossa huomioimaan sen, että hakuilmoituksessa lukee maininta määräaikaisesta täyttämisestä soveltuvien hakijoiden puuttuessa tai virka on avattava uudestaan avoimesti haettavaksi määräaikaisena". Lautakunta päätti yksimielisesti lisätä ko. lauseen lautakunnan päätökseen.


Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Valitusoikeus

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Valitus on tehtävä kirjallisesti.

Valitusviranomainen

Päätökseen haetaan muutosta Helsingin hallinto-oikeudelta.

Valitusviranomaisen yhteystiedot
Helsingin hallinto-oikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
Puhelin 029 56 42000
Faksi 029 56 42079
sähköposti helsinki.hao@oikeus.fi

Valitusaika ja tiedoksisaanti

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaantipäivästä. Ajan laskeminen alkaa tiedoksisaantipäivää seuraavasta päivästä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu kuitenkin vielä seuraavan arkipäivän virka-ajan päättymiseen.

Tiedoksisaantipäivä lasketaan seuraavasti:

 • Jos päätös on luovutettu asianosaiselle tai tämän edustajalle tiedoksisaantipäivä ilmenee tiedoksiannosta laaditusta kirjallisesta todistuksesta
 • Jos päätös on lähetetty postitse saantitodistusta vastaan, tiedoksisaantipäivä ilmenee saantitodistuksesta
 • Jos päätös on postitettu tavallisena kirjeenä sen katsotaan tulleen tiedoksi seitsemäntenä päivänä postituspäivästä, jollei muuta ilmene
 • Jos päätös on annettu tiedoksi muulle henkilölle kuin asianosaiselle tai tämän edustajalle (sijaistiedoksianto), katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi kolmantena päivänä sijaistiedoksiantoa koskevan tiedoksisaantitodistuksen osoittamasta päivästä

Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen

Valituskirjelmässä, joka osoitetaan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava seuraavat asiat:

 • päätös johon muutosta haetaan
 • valittajan nimi ja kotikunta
 • postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta, mitä muutosta siihen vaaditaan tehtäväksi ja millä perusteilla muutosta vaaditaan

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

 • valituksenalainen päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 • tiedoksisaantitodistus tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiamiehen valtakirja, mikäli asiamiehenä ei toimi asianajaja tai yleinen oikeusavustaja
 • mahdolliset asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajassa hallinto-oikeudelle.

Valituksen voi toimittaa henkilökohtaisesti, postitse tai maksettuna postilähetyksenä, sähköisellä tiedonsiirtomenetelmällä taikka asiamiestä tai lähettiä käyttäen. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla. Valituksen on saavuttava viranomaiselle virka-aikana ennen 30 päivän valitusajan päättymistä.

Oikeuslaitoksen Internet-sivuilla on tarkemmat ohjeet asiakirjojen toimittamisesta sähköisesti: http://www.oikeus.fi/fi/index/oikeuslaitos/asiakirjojentoimittaminen.html

Lisätietoja

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, joka on hallinto-oikeudessa 260 euroa. Saman lain 5 §:ssä on määritelty niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua. Maksua ei myöskään peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.