Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kokous 27.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 75 Koululaisten iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 27.8.2019 alkaen

TUUDno-2019-1636

Valmistelija

  • Katja Elo, oppimisen koordinaattori, katja.elo@tuusula.fi
  • Markus Torvinen, opetuspäällikkö, markus.torvinen@tuusula.fi

Perustelut

Kasvatus- ja sivistyslautakunnalle esitetään, että iltapäivätoiminnan voimassaoleviin valintaperusteisiin lisätään uusi kohta, joka koskee valmistavan opetuksen oppilaiden oikeutta iltapäivätoimintaan heidän olleessaan vuosiluokilla 3-4. Nykyisten iltapäivätoiminnan valintaperusteiden mukaan moni valmistavan luokan oppilas jää ilman iltapäivätoimintapaikkaa, koska kolmannesta luokalta ylöspäin iltapäivätoimintaan ovat oikeutettuja vain erityisopetukseen otetut/siirretyt oppilaat. Valmistavan luokan oppilailla ei kuitenkaan käytetä pedagogisen tuen portaita (yleinen, tehostettu, erityinen tuki), koska kielenoppiminen on vielä kesken. Monella valmistavan luokan oppilaalla on kuitenkin sosiaalisiin syihin perustuva tarve iltapäivätoimintaan myös ensimmäistä ja toista ikäluokkaa vanhempina. Kotoutumisen, integroitumisen ja kielenoppimisen kannalta iltapäivätoiminta valmistavan opetuksen ajan on neljänteen vuosiluokkaan asti perusteltua.

Voimassaolevat iltapäivätoiminnan valintaperusteet:

Otettaessa lapsia iltapäivätoimintaan, on heihin sovellettava yhdenvertaisia valintaperusteita. Toimintaan ottamisesta tehdään hallinnollinen päätös. Mikäli toimintaan hakee enemmän lapsia kuin voidaan ottaa, valintajärjestys on seuraava:

1.            1.lk oppilas

2.            2.lk oppilas, joka on tehostetun tai erityisen tuen piirissä tai jolla on terveydentilaan, lastensuojeluun tai muuhun sosiaaliseen syyhyn (esim. yksinhuoltajuus) perustuva tarve

3.            2.lk oppilas (Pidemmän toiminta-ajan valinneet ovat etusijalla.)

4.            3. – 9.lk erityisopetukseen otetut/siirretyt oppilaat

 

Paikkapäätösten ja ryhmiin sijoittelun valmistelussa tehdään yhteistyötä esiopetuksen, koulun sekä toiminnan järjestäjän välillä. Paikan myöntämisessä voidaan käyttää harkintaa, huomioiden perheen/lapsen tarpeet ja tilanne. Hakijoiden ollessa tasavertaisia valinta suoritetaan arpomalla. Kerhopaikkaa vaille jääneet oppilaat jäävät halutessaan jonoon. Valintaperusteet jonosta ovat samat.

Toimintaan hakevien 3.-9.lk erityisopetukseen otettujen tai siirrettyjen oppilaiden osalta päätös iltapäivätoiminnan paikan myöntämisestä tehdään tapauskohtaisen harkinnan perusteella, mikäli oppilas tarvitsee toimintaan osallistuakseen erityistä tukea.

Esitys lisäyksestä valintaperusteen kohtaan 4

3.            – 9.lk erityisopetukseen otetut/siirretyt sekä valmistavan opetuksen oppilaat vuosiluokilla 3-4.

Esitys lisäyksestä valintaperustetta 4 tarkentavaan kohtaan

Toimintaan hakevien 3.-9.lk erityisopetukseen otettujen tai siirrettyjen oppilaiden ja valmistavan luokan 3.-4. –luokkalaisten  oppilaiden osalta päätös iltapäivätoiminnan paikan myöntämisestä tehdään tapauskohtaisen harkinnan perusteella, mikäli oppilas tarvitsee toimintaan osallistuakseen erityistä tukea.

Ehdotus

Esittelijä

  • Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi

Kasvatus- ja sivistyslautakunta

  • päättää että iltapäivätoiminnan voimassaoleviin valintaperusteisiin lisätään uusi kohta, joka koskee valmistavan opetuksen oppilaiden oikeutta iltapäivätoimintaan heidän olleessaan vuosiluokilla 3-4
  • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.
Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.
Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen
Oikaisuvaatimus on toimitettava Tuusulan kunnalle virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä postitse, sähköpostilla tai telefaxilla, käyttäen alla olevia yhteystietoja:
Tuusulan kunta, kasvatus- ja sivistyslautakunta
Osoite: Hyryläntie 16, PL 60, 04301 Tuusula
Sähköposti:kirjaamo(at)tuusula.fi
Puh. vaihde: 09 87 181