Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kokous 27.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 71 Arviointikertomus 2018

TUUDno-2018-1441

Valmistelija

 • Markus Torvinen, opetuspäällikkö, markus.torvinen@tuusula.fi
 • Hannamari Halinen, varhaiskasvatuspäällikkö, hannamari.halinen@tuusula.fi
 • Helena Palola, kasvun ja oppimisen tuen päällikkö, helena.palola@tuusula.fi
 • Tiina Simons, kehittämispäällikkö, tiina.simons@tuusula.fi

Perustelut

Tuusulan kunnanvaltuusto on 10.6.2019 § 80 merkinnyt tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2018 tiedokseen ja päättänyt pyytää siinä esitetyistä havainnoista toimialueiden ja kunnanhallituksen selvitykset, jotka tulee toimittaa niin, ​että ne voidaan käsitellä lokakuun loppuun mennessä pidettävässä valtuuston kokouksessa. Lokakuun valtuustokokous pidetään 7.10.2019. Lisäksi valtuusto pyytää selvitykset toimitettavaksi myös tarkastuslautakunnalle.

Tarkastuslautakunnan arvioinnin johtopäätökset kasvun ja oppimisen palveluiden palvelualueeseen liittyen:

 • Koululaisten ja opiskelijoiden tukipalveluissa ja diagnosoinnissa on vajetta toisella toimialalla, mikä näkyy koulutuspalveluissa paineena ja erityistarpeiden kasvuna, mikä voi vaikuttaa myös oppilaskohtaisiin kustannuksiin.
   
 • Sisäilma-asioiden hoidon resursointi ei vastaa tarvetta, joten prosessiin tulee ongelmia eikä asioita pystytä tekemään ajoissa tai riittävän tehokkaasti. Myös viestinnässä on edelleen kehitettävää.
   
 • Ensimmäisen luokan aloittavien oppilaiden määrä laskee Tuusulassa ja on valtakunnallista keskiarvoa alempi. Tukea vaativien oppilaiden määrä sen sijaan on edelleen nousussa.
   
 • Uusista moderneista opetuskäytännöistä ja tilankäytöstä on Tuusulassa nyt saatu käytännön kokemuksia. Modernisoituva opetus ja palveluverkon uusiminen tapahtuvat yhtä aikaa, mikä antaa paljon mahdollisuuksia uusien palvelukokonaisuuksien suunnittelussa.
   

Tarkastuslautakunta suosittaa:

 • Oppilaiden erityiseen tukeen tarvitaan tulevaisuudessa lisäpanostuksia ja yhteistyötä toimijoiden välillä on parannettava. Pienryhmättömyys ja tukitoimintojen puute on kestämätön yhdistelmä. Vähenevät oppilasmäärät mahdollistavat tuettavien oppilaiden paremman huomioinnin, mikä pitää ottaa huomioon jo suunnitteluvaiheessa.
   
 • Oppilasmäärien väheneminen ei välttämättä tarkoita palveluverkon tai kustannusten karsimista, erityisesti jos oppilaiden erityistarpeet lisääntyvät. Oppilasmäärien vähenemisen johdosta ei tule ryhtyä tekemään johtopäätöksiä kevyin perustein.
   
 • Toimialalle siirrettyjen tukitoimintojen, eli kuraattori- ja psykologipalveluiden tulee panostaa oppilaiden ongelmien jatkoselvitykseen ja varmistaa diagnosoinnin ja hoitopolkujen alkuun saattaminen niiltä osin kuin se on mahdollista.
   
 • Sisäilmaongelmaisista kouluista ja päiväkodeista on pyrittävä siirtämään lapset, oppilaat sekä työntekijät mahdollisimman nopeasti terveisiin tiloihin tai esimerkiksi parakkeihin. Vanhempia on tiedotettava mahdollisimman nopeasti ja totuudenmukaisesti sisäilmaongelmista.
   
 • Sisäilmaongelmien ja merkittävien investointien kompensoimiseksi on kehitettävä palveluverkkoa määrätietoisesti ja suunnitelmallisesti. Palveluverkkosuunnitelman kehittämisen resurssit on turvattava.
   
 • Palveluverkon kehittämisessä on huomioitava Tuusulan eri alueiden erityispiirteet ja turvattava Tuusulan kilpailukykyä lisäävä ruotsinkielinen koulu.
   
 • Varhaiskasvatuksen yksityisten toimijoiden tasoa ja tosiasiallisia lapsimäärä per aikuinen suhteita on seurattava tarkemmin, kun lasten määrä yksityisissä palveluissa edelleen nousee. Pitäisi kehittää raportointityökaluja myös näiden yksiköiden henkilöstölle.

 

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan kommentit strategian toteuttamisen taulukkoon:

Sivistyksen toimialueella esimiehet kokoontuvat säännöllisesti vuoden aikana ja palveluverkon etenemisestä on informoitu kaikkien esimiehiä yhteisesti ja erillisillä infoilla yksikkökohtaisesti. Palveluverkon etenemisestä on pidetty vuonna 2018 neljä asukasiltaa kuntalaisille

Järjestämme johtoryhmävalmennuksen niiden koulujen johtoryhmille, joiden osalta on paljon muutoksia palveluverkossa.

Monikulttuurisuuden kohtaamiseen on opetussuunnitelmassa normitasoinen ohjaus. Opetussuunnitelma määrittää jokaisen opettajan työtä.

Sisäilma-asioiden johtaminen on kehittynyt hyvin ja yksikkökohtaisia ratkaisuja on voitu toteuttaa yhteistyössä Tuusulan Tilapalveluiden kanssa. Väistötilat hankinnat etenivät palveluverkkosuunnitelman mukaisesti.

Kasvatus- ja sivistyslautakunta on käsitellyt Tuusulan lukiota koskevan IB-selvityksen 23.10.2018. Lautakunta merkitsi selvityksen tiedoksi.

 

Kommentit tarkastuslautakunnan suosituksiin:

Oppilasmäärien muuttuessa palveluverkkosuunnitelma on tärkeää toteuttaa ja varautua myös pienempien yksiköiden karsimiseen oppilasmäärien laskiessa etenkin haja-asutusalueilla.

Erityisen tuen oppilaiden määrä on pysynyt lähes vuoden 2014 tasolla eikä siinä ole ollut suurta muutosta. Tehostetun tuen oppilaiden määrä on noussut, osittain siksi, että lakimuutoksen alussa tehostetun tuen oppilaita ei tunnistettu riittävän hyvin. Oppilaiden tuen määrä kouluissa on noussut ja se näkyy koulujen arjessa.

Erityisen tuen pienluokkapaikkojen tarvetta seurataan ja arvioidaan niin oppilaspaikka kuin tuentarpeen syiden tasolla. Lukuvuoden 2019 alkaessa lisätty alueellisten erityisluokkien määrää yläkouluissa.

Opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluiden jatko-ohjaus tapahtuu KeuSoten kautta, mikä näkynyt tuusulalaisille oppilaille heikentyneinä palveluina jatko-ohjausten osalta. Tiivistetään ja selkiytetään toimintamalleja yhteistyössä KeuSoten kanssa.

Sisäilma-asioita hoidetaan ja johdetaan monialaisessa yhteistyössä kunnan sisäilmatyöryhmästä käsin. Sisäilmaongelmaisten koulujen ja päiväkotien kohdalla tehdään tarvittavat selvitys- ja korjaustyöt. Tarvittaessa otetaan käyttöön korvaavia tiloja. Viestinnän osalta uudet sisäilmasivut toimivat avoimena tiedotuskanavana, josta löytyy kaikki kohdekohtaiset tiedot sekä kuntakohtaiset toimintaohjeet. Huoltajia ja henkilöstöä tiedotetaan lisäksi kohdekohtaisilla keskustelutilaisuuksilla sekä tiedotteilla. Viestintää ja toimintaprosesseja kehitetään edelleen.

Palveluverkkoa kehitetään määrätietoisesti ja suunnitelmallisesti huomioiden toimintaympäristöstä tulevat muutokset ja kehittämistarpeet.

Varhaiskasvatus, yksityisten valvonta: Kunnalla on vastuu valvonnan toimimisesta lain mukaisesti. Kunta ohjaa, valvoo ja neuvoo yksityisiä palveluntuottajia ja palvelua. Toiminnan tuottaja valvoo omaa toimintaansa, että se on lain ja asetuksen mukaista. Kuuma-kuntien kanssa yhteistyössä on valmistunut yhteinen yksityisten palveluntuottajien valvontakäsikirja, jota myös Tuusulassa käytetään.

Ehdotus

Esittelijä

 • Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää antaa kunnanhallitukselle ja edelleen VALTUUSTOLLE yllä olevan selvityksen tarkastuslautakunnan antamaan vuoden 2018 arviointikertomukseen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.