Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kokous 25.2.2020

§ 14 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2020

TUUDno-2020-266

Valmistelija

  • Hannamari Halinen, varhaiskasvatuspäällikkö, hannamari.halinen@tuusula.fi

Perustelut

Perustelut

Lainsäädännöllinen tausta

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista säädetään varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaissa (1503/2016). Laissa varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista säädetään kunnan järjestämässä päiväkoti- ja perhepäivähoidossa perittävistä asiakasmaksuista.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaan maksun suuruus määräytyy perheen koon ja tulojen sekä varhaiskasvatukseen varatun keskimääräisen viikkotuntiajan perusteella. Jos varhaiskasvatus alkaa tai loppuu kesken kalenterikuukauden, maksu määrätään toteutuneen varhaiskasvatusajan mukaan.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain 16 § (1503/2016) perusteella asiakasmaksut ja maksujen määräytymisen perusteena käytettävät tulorajat tarkistetaan joka toinen vuosi. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisemat indeksillä tarkistetut euromäärät tulevat voimaan tarkistusvuotta seuraavan vuoden elokuun 1 päivänä.

Esitettävät muutokset lasten varhaiskasvatuksesta perittäviin maksuihin

Opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoituksen (1115/2019) mukaisesti ylin kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta perittävä kuukausimaksu on 288 euroa. Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 144 euroa kuukaudessa. Seuraavien lasten osalta maksu on 20 % nuorimman lapsen maksusta. Varhaiskasvatuksesta ei peritä alle 27 euron kuukausimaksua.

Lautakunnalle esitetään, että varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin tehdään indeksitarkistusten mukaiset muutokset, jotka tulevat voimaan 1.8.2020. Muutokset koskevat asiakasmaksujen lapsikohtaisia enimmäismääriä ja maksun määräämisessä käytettäviä tulorajoja. Enimmäismaksujen ja tulorajojen muutokset on kuvattu liitteenä olevissa taulukoissa. Kasvatus- ja sivistyslautakunnan (§ 69/15.12.2017) päättämiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin ei esitetä tehtäväksi muita muutoksia.

Vaikutusten arviointi

Vuoden 2019 kirjanpidon mukaan varhaiskasvatuksen asiakasmaksutuotot olivat 2 543 087 euroa.

Varhaiskasvatuksen maksutuottojen kertymä riippuu varhaiskasvatuspalveluiden käytöstä ja palvelua käyttävien perheiden tulotasosta. Indeksitarkistuksen myötä 1.8.2020 voimaan tulevien muutosten arvioidaan pienentävän varhaiskasvatuksen tulokertymää. Arvio muutoksen vaikutuksesta voidaan tehdä, kun toimintakauden 2020–2021 asiakasmaksupäätökset on tehty.

Maksutuottojen aleneminen on riskitekijä vuoden 2020 varhaiskasvatuksen talousarvion toteutumisen osalta. Maksutuottojen kertymä huomioidaan vuoden 2020 osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksessä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoitus indeksillä tarkistetuista varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista 1115/2019 on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää hyväksyä opetus- ja kulttuuriministeriön (1115/2019) antaman ilmoituksen perustella tehtävät varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen enimmäismaksuja ja tulorajoja koskevat muutokset, jotka tulevat voimaan 1.8.2020.