Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kokous 24.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Kansainvälisen toiminnan kehittäminen kasvun ja oppimisen palveluissa

TUUDno-2018-606

Valmistelija

  • Markus Torvinen, opetuspäällikkö, markus.torvinen@tuusula.fi

Perustelut

Tuusulan kunnan kuntastrategiassa on nostettu esiin tavoite, jonka mukaan Tuusula on varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kärkikunta. Lisäksi tavoitteena on luoda edellytyksiä kansainvälistymiselle, lisätä kunnan tunnettavuutta ja matkailua kunnan alueella. Näiden tavoitteiden toteutumiseksi kasvun ja oppimisen palveluissa kehitetään kansainvälistä toimintaa. 

Kansainvälinen toiminta sisältää viisi osa-aluetta: 

* Kansainvälisyys laaja-alaisena osaamisena ja kotikansainvälisyys

* Koulujen yhteistyö kunnan ystävyyskaupunkien kanssa

* Erilliset kansainväliset projektit

* Opettajien ammatillinen kehittyminen ja verkostoituminen

* Osaamisen brändäys ja markkinointi kansainvälisille vierailijoille

Kasvun ja oppimisen palveluiden osaamisen brändäys ja markkinointi kansainvälisille vierailijoille on oleellinen osa tunnettavuuden ja kuntabrändin rakentamisessa, opettajien ammatillisen kehittymisen tukemisessa sekä matkailun lisäämisessä. Vierailujen onnistumiseksi ja molemminpuolisen kehittämisen näkökulman toteutumiseksi on Tuusulassa kehitetty ns. EDUpackseja, joiden tarkoituksena on kuvata vierailijoille koulujen ja päiväkotien toimintaa, tarjota yksiköiden henkilöstölle mahdollisuuksia saada kansainvälisiä kontakteja ja kehittyä kouluttajana sekä parantaa vierailujen organisointia. EDUpacksien kautta yksiköt esittelevät vahvuuksiaan ja voivat profiloitua erilaisten kasvun ja oppimisen osa-alueiden asiantuntijoiksi. EDUpackseja kehitetään yhdessä yksiköiden kanssa kevään 2018 aikana ja niitä päivitetään yksiköiden toimintakulttuurin kehittymisen ja osaamisen lisääntymisen myötä.

Vierailut aiheuttavat Tuusulan kunnalle kustannuksia, jotka katetaan vierailuista perittävillä maksuilla. Kustannuksia syntyy mm. vierailujen organisoinnista, mahdollisista opettajien sijaiskustannuksista sekä tarjoiluista ja materiaaleista. Lautakunnalle esitetään, että vierailuista perittäisiin maksu alla olevan taulukon mukaisesti. Vierailut voivat sisältää seuraavia elementtejä:

- suomalaisen koulu-/varhaiskasvatusjärjestelmän esittely

- vierailu yksikössä ja toiminnan esittely

- koulutuksellinen workshop yhdessä tuusulalaisen opetus-/kasvatushenkilöstön kanssa

- tutustuminen kulttuuri- ja vapaa-ajan toimintaan (hinnoitellaan erikseen, toteuttajana voi olla myös paikalliset seurat tai yhdistykset)

 

The prices (VAT 24% included)

Duration of visit in hours 3-5 visitors 6-12 visitors 13-30 visitors
1-2 300€ 400€ 500€
3-5 400€ 550€ 700€

 

Kansainvälisen toiminnan rahoituksen osalta kasvun ja oppimisen tulosalueelle tullaan esittämään vuoden 2019 talousarvioon lisäyksiä. Kansainvälisyys laaja-alaisena osaamisena ja kotikansainvälisyys kuuluu opetussuunnitelman ja koulujen perusrahoituksen mukaiseen toimintaan. Suunnitelmassa tavoitteena on kehittää myös ystävyyskuntatoimintaa ja mahdollistaa ystävyyskoulutoiminta. Tuusulalaisille lapsille ja nuorille halutaan tarjota mahdollisuus kansainväliseen liikkuvuuteen tietoverkkojen kautta tapahtuvan yhteistyön lisäksi. Opettajien ammatillisen kehittymisen ja työnantajaimagon kehittämiseksi rahoitusta tullaan esittämään henkilöstön kansainvälisiin koulutuksiin ja mahdollisuuksiin tutustua kansainvälisiin toimintakulttuureihin. Talousarviossa tulee varautua rahoituksen osalta erilaisiin hankkeisiin, niiden omavastuisiin ja projekteihin, jotka tukevat kansainvälisen toiminnan kehittymistä. Kansainvälisen toiminnan kehittämiseen tullaan esittämään resursointia alla olevan jaotteluun perustuen

* oppilasliikkuvuus kunnan ystävyyskaupunkeihin 25 000 € - 30 000 €

* erillisten kansainvälisten projektien rahoitus 7 000 € - 10 000 €

* opettajien kehittyminen ja verkostoituminen 5 000 €

* kansainvälisen toiminnan vuotuinen rahoitus yhteensä 37 000 € - 45 000 €

 

Kansainvälisen toiminnan kehittämiseen haetaan valtionavustusta seuraavasta hakuerästä http://www.oph.fi/rahoitus/valtionavustukset/yleissivistava_koulutus/103/0/val-tion_erityisavustus_perusopetuksen_innovatiivisiin_kokeiluihin_ja_kehittamiseen

* painoalueena kansainvälisyyden polkujen kehittäminen varhaiskasvatuksesta lukiokoulutukseen

* painoalueena kustannustehokkaat ja innovatiiviset tavat toimia kansainvälisesti globaalikasvatuksessa ja kestävässä kehityksessä

Ehdotus

Esittelijä

  • Virpi Lehmusvaara, kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää

  • hyväksyä opetuksen ja varhaiskasvatuksen kansainvälisen toiminnan taksat
  • muilta osin merkitä opetuksen ja varhaiskasvatuksen kansainvälisen toiminnan esittelyn tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.