Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kokous 22.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Osavuosikatsaus I 2018, kasvatus- ja sivistyslautakunta

TUUDno-2018-758

Valmistelija

 • Markus Torvinen, opetuspäällikkö, markus.torvinen@tuusula.fi
 • Hannamari Halinen, varhaiskasvatuspäällikkö, hannamari.halinen@tuusula.fi
 • Virpi Lehmusvaara, kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi
 • Terttu Turnbull-Smith, talouspäällikkö, terttu.turnbull-smith@tuusula.fi

Perustelut

Vuoden 2018 talousarvion täytäntöönpanosäännösten mukaan taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan toimielimille tammi-huhtikuulta ja tammi-elokuulta osavuosikatsauksissa sekä koko vuodelta tilinpäätöksessä. Kasvatus- ja sivistyslautakunnan alaisten tulosyksiköiden käyttösuunnitelmien seurantaraportti, talousarvion, henkilöstöindikaattorien ja investointien toteutuminen sekä strategisten tavoitteiden toteutuminen tammi-huhtikuulta ovat liitteenä.

Kasvatuksen ja koulutuksen tuloalueella on laadittu kevään 2018 aikana kuntastrategian valtuustokauden tavoitteita ja tehty uutta kehittämissuunnitelmaa henkilöstön, oppilaiden, huoltajien ja päättäjien osallisuus huomioiden.

Toimintaamme on vaikuttanut merkittävästi kiinteistöissä käynnissä olevat korjaustyöt ja sisäilmatutkimukset. Kiinteistöjen kunto on vaikuttanut henkilöstön sairaspoissaoloihin. Sisäilmakorjaukset ovat vaikuttaneet päiväkotipaikojen määriin (Pellava) ja olemme joutuneet kuljettamaan lapsia väistötiloihin Kirkonkylän koulussa ja Ruotsinkylän koulussa. Tulosalueella on valmisteltu 10 vuoden investointisuunnitelmaa, jossa linjataan palveluverkon kehittäminen.

Vuoden alusta perustettiin kasvun ja oppimisen tuen yksikkö, johon kuuluvat koulupsykologit, koulukuraattorit, erityisen tuen koordinointi ja ohjaamotoiminta. Yksikköä johtaa Helena Palola. Yksikössä on valmisteltu mm. uusi tuen malli yläkoululaisille oppilaille ja valmistauduttu vammaisopetuksen lisäyksiin.

Olemme hakeneet Opetushallituksen hankerahoitusta kansainvälisen toiminnan edistämiseen, opetuksen kokeilutoimintaan, opetusteknologian kehittämiseen sekä henkilöstökoulutukseen. 

Varhaiskasvatuksen maksujen muutos vaikuttaa koko vuositasolla 450 000 euroa vähentävästi tuloihin. Lautakunta päätti, että muutoksia yksityisen hoidon tukiin ja kerhotoiminta on maksutonta 1.8.2018 lukien.

Rykmentinpuiston Monio-hanke on edennyt suunnitellusti. Arkkitehtikilpailun ratkeamisen jälkeen on tehty tilojen ja toiminnan suunnittelua. Käyttäjien tiimit on luotu ja niiden toiminta alkaa kevään kuluessa.

Tuusulan lukion hakijamäärät nousivat kaikissa kolmessa toimipisteessä kevään yhteishaussa. Ensisi-jaisia hakijoita oli Hyrylässä 130 (paikkoja 115), Jokelassa 38 (paikkoja 60) ja Kellokoskella 36 (paikko-ja 35). Lopulliset tulokset saadaan kesäkuun puolivälissä. 

Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmat uudistuvat ja parhaillaan on laadittu kuntakohtaisia opetussuunnitelmia. Kansalaisopistossa on kehitetty maahanmuuttaja luku- ja kirjoitustaidon opetusta.

Kasvatus-ja sivistyslautakunnan alaisessa toiminnassa ennustetaan talousarvion ylittyvän ulkoisten menojen osalta 220 000 euroa ja tulojen alittuvan 300 000 euroa. Lisäksi osavuosikatsauksen yhteydessä esitetään määrärahasiirrot henkilöstöhallinnolta toimialoille Kuel-eläkemenoperusteisen ja varhemaksujen (500 213 euroa) sekä työterveyshuollon kulujen osalta (351 793 euroa). Palkkasopimusten vaikutukset määrärahoihin arvioidaan toisen osavuosikatsauksen yhteydessä. Sisäisiin vuokriin tehdään vähennyksiä väistötilojen käyttöönoton myötä yhteensä 431 501 euroa Hyökkälän, Kirkonkylän ja Ruotsinkylän koulujen osalta.

Kasvavan oppilasmäärän vuoksi Mikkolan kouluun lisätään yksi erityisopetuksen ryhmä 1.8. lukien, kustannusvaikutus 55 000 euroa. Leasing-rahoituksella hankittaviin ict-laitteisiin esitetään 15 000 euron määrärahaa. Harkinnanvarainen hankerahoitus 150 000 sisältyy ennusteen menoihin ja tuloihin. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksutuottoarviota lasketaan 450 000 eurolla.

Investointimäärärahoihin esitetään 100 000 euroa Kirkonkylän koulun ja Mattilan päiväkodin väistötilojen kalusteisiin. Lisäksi esitetään 50 000 euron määrärahasiirtoa tablet-laitteisiin varatuista määrärahoista Ruotsinkylän koulun oppimisympäristön kalusteisiin.

 

Ehdotus

Esittelijä

 • Virpi Lehmusvaara, kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi

Kasvatus- ja sivistyslautakunta

 • päättää merkitä osavuosikatsauksen tiedoksi
 • esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle seuraavat määrärahamenolisäykset ja -vähennykset ja tuloarviomuutokset sekä investointimäärärahojen lisäykset ja siirrot

Tuloarviomuutokset

 • Varhaiskasvatuspalveluiden tulovähennys -450 000 euroa
 • Opetuksen tulolisäys 150 000 euroa
  Tuloarviomuutokset yhteensä -300 000 euroa
   
  Määrärahalisäykset
 • Uusi erityisopetuksen ryhmä 55 000 euroa
 • Hankkeiden henkilöstökulut 150 000 euroa
 • Ict -laitteiden vuokrat 15 000 euroa
 • Henkilösivukulut 500 213 euroa (siirretään yleisjohdon ja konsernipalveluiden määrärahoista)
 • Työterveyshuollon kulut 351 793 euroa (siirretään yleisjohdon ja konsernipalveluiden määrärahoista)
  Määrärahalisäykset yhteensä 1 072 006 euroa
   
  Määrärahavähennykset
 • sisäiset vuokrat - 431 501 euroa
   
  Investointimäärärahojen lisäykset
 • väistötilojen kalusteet 100 000 euroa
   
  Investointimäärärahojen siirrot
 • tablet -tietokoneiden määrärahasta siirretään 50 000 euroa Ruotsinkylän koulun oppimisympäristön kalustamiseen

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.