Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kokous 22.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Lasten ja nuorten kuvataiteen perusopetuksen laajan oppimäärän uudistetun opetussuunnitelman hyväksyminen lasten ja nuorten kuvataidekouluun

TUUDno-2018-760

Valmistelija

  • Timo Rusanen, kansalaisopiston rehtori, timo.rusanen@tuusula.fi

Perustelut

Tuusulan kansalaisopiston yhteydessä toimiva lasten ja nuorten kuvataidekoulu on antanut kuvataiteen perusopetusta vuodesta 2000 alkaen. Koulussa on 268 oppilasta lukuvuonna 2017-18. Heidän ikänsä on 4-20 -vuotta ja he opiskelevat 22 opetusryhmässä Hyrylässä ja Kellokoskella.

Tuusulan lasten ja nuorten kuvataidekoulun kuvataiteen laajan oppimäärän opetussuunnitelma perustuu lakiin (633/1998) ja asetukseen (813/1998) taiteen perusopetuksesta. Lain mukaan koulutuksen järjestäjän tehtävänä on laatia ja hyväksyä opetusta varten oma opetussuunnitelma taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden määräysten mukaisesti.

Kuvataidekoulussa nyt käytössä oleva opetussuunnitelma hyväksyttiin kasvatus- ja koulutuslautakunnassa 11.5.2011, jolloin siirryttiin yleisestä oppimäärästä laajan oppimäärän mukaiseen opetukseen. Laajan oppimäärän mukaisen opetuksen tehtävä on antaa oppilaille mahdollisuus opiskella pitkäjänteisesti ja monipuolisesti sekä saada valmiuksia hakeutua taiteenalan jatko-opintoihin.

Opetushallitus on vahvistanut 20.9.2017 uudet taiteen perusopetuksen oppimäärien (yleinen ja laaja) opetussuunnitelman perusteet, johon pohjautuva laajan oppimäärän opetussuunnitelma tulee ottaa myös Tuusulan lasten ja nuorten kuvataidekoulussa käyttöön 1.8 2018 alkaen.

Opetussuunnitelmauudistus muuttaa opintojen rakennetta siten, että laajan oppimäärän perusopintojen laajuus kasvaa 540:stä 800:aan tuntiin. Syventävien opintojen kokonaisuus on jatkossa 500 tuntia ja koko oppimäärän laskennallinen laajuus 1300 tuntia säilyy ennallaan.

Uuden opetussuunnitelman mukaisessa opetuksessa korostuu oppilaiden mahdollisuus vaikuttaa oman opintopolkunsa rakentumiseen omien tavoitteiden suuntaiseksi etenkin syventävissä opinnoissa. Tavoitteena on, että opintojen edetessä oppilas vähitellen löytää itselleen mielekkäimmät ja sopivimmat kuvallisen ilmaisun muodot ja että hän käyttää ilmaisuaan vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin välineenä myös julkisissa ympäristöissä.

Taiteen perusopetuksessa ovat mukana 6-20 -vuotiaat oppilaat. Lisäksi Kuvataidekoulussa annetaan nuoremmille varhaisiän opetusta, jonka tuntimäärä ei sisälly laajan oppimäärän laskennalliseen tuntimäärään.

Uudistettu Tuusulan lasten ja nuorten kuvataidekoulun laajan oppimäärän opetussuunnitelma on määrä ottaa käyttöön 1. elokuuta 2018 alusta ja sen on määrä korvata kasvatus- ja koulutuslautakunnassa 11.5.2011 hyväksytty opetussuunnitelma.

 

Lisätiedot: kuvataidekoulun päätoiminen opettaja Laura Nurro p. 040 314 4486 ja kansalaisopiston rehtori Timo Rusanen p. 040 314 3414

Ehdotus

Esittelijä

  • Virpi Lehmusvaara, kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää

  • hyväksyä Lasten ja nuorten kuvataidekoulun kuvataiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.