Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kokous 21.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Kuntalain 51 §:n 2 momentin mukaan lautakunta tai sen puheenjohtaja voi ottaa lautakunnan alaisen viranomaisen päättämän asian lautakunnan käsiteltäväksi. Ottamisen on tapahduttava 89 §:n mukaan viimeistään sen ajan kuluessa jossa oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä. Lautakunta voi kumota viranomaisen asiasta tekemän päätöksen ja ratkaista sen itse uudelleen, kumota ja palauttaa asian päätöksen tehneelle viranomaiselle uudelleen käsiteltäväksi, kumota ja poistaa päätöksen asettamatta mitään sen tilalle taikka jättää päätöksen voimaan.

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan tietoon saatetaan seuraavat viranhaltijapäätökset:

Kasvatus- ja sivistystoimenjohtajan päätökset:

9.6.2017        Kellokosken koulun kalusteiden tilauspäätös /

                       LT Sisustus Oy/Martelalta luokkahuoneiden kalusteet hintaan 65 798,20 (alv 0%)

Opetuspäällikön päätökset:

7.6.2017        Vaunukankaan koulu / Luokanopettaja 1.8.2017 alkaen toistaiseksi

7.6.2017        Hyökkälän koulu / Luokanopettaja 1.8.2017 alkaen toistaiseksi

Varhaiskasvatuspäällikön päätökset

6.6.2017        Klaavonkallion vuoropäiväkoti Mainingin johtajan tehtävien hoitaminen ajalla 1.-31.7.2017

Rehtorien päätökset

9.6.2017        Ruotsinkylän koulu / Päätoiminen tuntiopettaja ajalle 1.8.2017-31.7.2018

12.6.2017      Ruotsinkylän koulu/Koulunkäynninohjaaja/Iltapäiväkerho-ohjaaja ajalle 7.8.2017-1.6.2018

12.6.2017      Mikkolan koulu / Erityisopettaja ajalle 1.8.2017-31.7.2018

12.6.2017      Kellokosken koulun ja Tuusulan lukion lehtorin viransijainen ajalle 8.8.2017-2.6.2018

14.6.2017      Hyrylän yläaste / Päätoiminen tuntiopettaja (äidinkieli) ajalle 1.8.2017-31.7.2018

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Wäre, kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja, jari.ware@tuusula.fi

  Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää olla ottamatta yllämainittuja viranhaltijapäätöksissä käsiteltyjä asioita käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.
Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.
Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen
Oikaisuvaatimus on toimitettava Tuusulan kunnalle virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä postitse, sähköpostilla tai telefaxilla, käyttäen alla olevia yhteystietoja:
Tuusulan kunta, kasvatus- ja sivistyslautakunta
Osoite: Hyryläntie 16, PL 60, 04301 Tuusula
Sähköposti: kasvatusjasivistys(at)tuusula.fi
Puh. vaihde: 09 87 181