Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kokous 12.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 64 Toiminta-avustusten myöntäminen yleishyödyllistä työtä tekeville seuroille ja yhdistyksille vuodelle 2018

TUUDno-2018-849

Valmistelija

  • Hannamari Halinen, varhaiskasvatuspäällikkö, hannamari.halinen@tuusula.fi

Perustelut

Tuusulan kunnan toiminta-avustushakemukset yleishyödyllistä työtä tekeville seuroille ja yhdistyksille ovat vuodelle 2018 olleet haettavissa 2.3. – 30.4.2018 välisenä aikana.

Aikanaan toiminta-avustuksista ne, joiden tarkoitus on tukea ja antaa virikkeitä äitiys- tai vanhempainrahalla, hoitovapaalla ja kotihoidontuella oleville perheille, ohjattiin varhaiskasvatukseen valmisteltavaksi ja kasvatus- ja koulutuslautakuntaan päätettäväksi. Näiden avustusten koettiin liittyvän vahvasti perhekeskustoimintaan. Kunnan periaatteena on, että järjestöt saavat avustuksen yhdestä paikasta, ei siis montaa avustusta eri toimialoilta. Käytännössä tämä ei kuitenkaan aina toteudu. 

Vuodelle 2018 varhaiskasvatuspalveluihin avustuksiin on varattu 2890 €.

Avustushakemuksia määräaikaan mennessä tuli Mannerheimin lastensuojeluliiton Etelä-Tuusulan, Jokelan ja Kellokosken paikallisyhdistyksiltä. Yhdistykset ovat liittäneet hakemuksiin edellisen vuoden toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja toiminnantarkastuskertomuksen sekä kuluvan vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion. Toiminta-avustushakemukset ovat lautakunnan kokouksessa nähtävillä.

Jokelan yhdistys hakee 1800 € avustusta Jokelan alueella asuville lapsille ja lapsiperheille järjestettävään toimintaan ja tapahtumiin esim. viikottain kokoontuviin liikuntaleikkikouluihin ja perheliikuntaryhmiin. Yhdistyksessä on 400 jäsentä. Jokelan yhdistys sai kunnalta avustuksia v. 2017 yhteensä 1360 €. Yhdistyksen tilikauden tulos on kohtuullinen. 

Etelä-Tuusulan paikallisyhdistys hakee 1000 € avustusta lastennäytelmän järjestämiseen Hyökkälän koululla 10.11.2018. Yhdistyksessä on 247 jäsentä. Yhdistys sai vuonna 2017 kunnan avustusta 850€. Yhdistys on erittäin vakavarainen.

Kellokosken yhdistys hakee 1500 € avustusta kylän omien tapahtumien yhteydessä järjestettävien esitysten esiintyjien palkkioihin, perhekahvilatoiminnan ylläpitämiseen sekä kerholaisille järjestettävään bussiretkeen. Yhdistyksessä on 214 jäsentä. Yhdistys sai vuonna 2017 kunnan avustusta 680€. Yhdistyksen tilikauden tulos on kohtuullinen.

Alla olevaan taulukkoon on kirjattu yhteenveto yhdistysten avustushakemuksista vuosina 2016 – 2018 sekä päätösesitys vuodelle 2018.

Mannerheimin lastensuojeluliiton paikallisyhdistykset toimivat aktiivisesti lasten ja lapsiperheiden hyväksi. Kun kunta myöntää avustusta yleishyödylliselle yhdistykselle, on yhdistyksen tehtävä tilitys avustuksen käytöstä toimittamalla kunnalle tilinpäätöstiedot ja toimintakertomus samalta vuodelta kun avustus on myönnetty.  

                         

MLL:n

paikallis-

yhdistys

 

 

Haku

2016

 

Päätös

 

Haku

2017

 

Päätös

 

Haku

2018

 

Esitys

Jokela

 

1900

 

1360

1800

1360

1800

1360

Kello-

koski

1500

 

680

 

1500

680

1500

680

Etelä-Tuusula

 

1000

 

850

 

1000

850

1000

850

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

Ehdotus

Esittelijä

  • Virpi Lehmusvaara, kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää

–   myöntää toiminta-avustusta Mannerheimin lastensuojeluliiton paikallisyhdistyksille: Jokela 1360€, Kellokoski 680€ ja Etelä-Tuusula 850€

 –  edellyttää ko. yhdistyksiä tekemään kunnalle tilityksen avustuksen käytöstä toimittamalla vuoden 2018 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.

Päätös

Puheenjohtajan avattua keskustelun, jäsen Alanko esitti Kellokosken yhdistykselle jaettavaksi avustussummaksi 850€ ja Etelä-Tuusulan paikallisyhdistykselle jaettavaksi 680€. Jäsenet Weckman ja Väänänen kannattivat esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kannatettu ehdotus, on asian käsittely ratkaistava äänestämällä. Lautakunta hyväksyi puheenjohtajan esityksen, siten että ne, jotka kannattavat pohjaehdotusta, äänestävät "jaa" ja ne, jotka kannattavat jäsen Alangon tekemää muutosesitystä, äänestävät "ei".

Suoritetussa äänestyksessä

  • jaa-ääniä antoivat jäsenet Airikka, Avellan, Hellgren, Kinnunen, Mäensivu, Nordström, Nätkynmäki, Salonen ja Tuhkunen
  • ei-ääniä antoivat jäsenet Alanko, Väänänen ja Weckman

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 9 jaa-ääntä ja 3 ei-ääntä. Puheenjohtaja totesi pohjaehdotuksen tulleen lautakunnan päätökseksi..

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päätti äänin 9-3

–   myöntää toiminta-avustusta Mannerheimin lastensuojeluliiton paikallisyhdistyksille: Jokela 1360€, Kellokoski 680€ ja Etelä-Tuusula 850€

 –  edellyttää ko. yhdistyksiä tekemään kunnalle tilityksen avustuksen käytöstä toimittamalla vuoden 2018 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.

 

Jäsen Lähdeniemi poistui esteellisenä kokoustilasta asian käsittelyn ajaksi. Esteellisyyden syy: Yhteisöjäävi.


Muutoksenhaku

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.
Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.
Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen
Oikaisuvaatimus on toimitettava Tuusulan kunnalle virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä postitse, sähköpostilla tai telefaxilla, käyttäen alla olevia yhteystietoja:
Tuusulan kunta, kasvatus- ja sivistyslautakunta
Osoite: Hyryläntie 16, PL 60, 04301 Tuusula
Sähköposti:kirjaamo(at)tuusula.fi
Puh. vaihde: 09 87 181