Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kokous 12.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 58 Talousseuranta kasvatus- ja sivistyslautakunta 5/2018

TUUDno-2018-406

Valmistelija

  • Terttu Turnbull-Smith, talouspäällikkö, terttu.turnbull-smith@tuusula.fi

Perustelut

Vuoden 2018 talousarvion täytäntöönpanosäännön mukaisesti toimielinten tulee systemaattisesti seurata käyttösuunnitelmien ja tavoitteiden toteutumisesta. Tulosalueiden ja tulosyksiköiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista raportoidaan lautakunnalle tammi-huhtikuulta ja tammi-elokuulta osavuosikatsauksissa sekä koko vuodelta tilinpäätöksessä. Lisäksi raportoidaan erikseen talouden ja hr-tietojen toteumista kuukausittain.

Toukokuun kuukausiraportti sisältää talouden toteutumisen ajanjaksolla 1.1.- 31.5.2018 ja henkilöstöindikaattorien toteutumisen ajanjaksolla 1.1.– 30.4.2018 ja vertailun vuoteen 2017.

Tammi-toukokuun ajanjaksolta talouden tasaisen toteutumisen vertailuluku on 41,7 %. Lautakunnan alaisen toiminnan talous kehittyi tammi-toukokuussa kokonaisuutena talousarvion mukaisena. Määrärahojen käyttöaste oli 40,8 %.

Valtuusto hyväksyi 4.6.2018 osavuosikatsauksessa esitetyt määrärahamuutokset. Raportin ennustesarake vastaa muutettua talousarviota. Syksyn osavuosikatsauksessa tarkennetaan ennustetta edelleen mm. henkilöstömenojen ja väistötilojen kustannusten osalta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Virpi Lehmusvaara, kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää merkitä kuukausiraportin 5/2018 tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.