Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kokous 12.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 59 Oikaisuvaatimus viranhaltijapäätökseen 244/2018 Tuomalan koulun rehtorin tehtävien hoitaminen 1.8.2018 alkaen

TUUDno-2018-244

Valmistelija

  • Markus Torvinen, opetuspäällikkö, markus.torvinen@tuusula.fi

Perustelut

Tuomalan kyläkoulun tuki ry on 4.6.2018 toimittanut oikaisuvaatimuksen kasvatus- ja sivistystoimenjohtajan viranhaltijapäätökseen 244/2018 Tuomalan koulun rehtorin tehtävien hoitaminen 1.8.2018 alkaen.

Tuusulan kasvatuksen ja koulutuksen suunnitelmassa (Kesu) on tavoitteena, että rehtorit ovat hallinnollisia rehtoreita, joka tarkoittaa luokanopettajarehtoreiden tehtävistä luopumista. Muutoksia on toteuttu yksikkökohtaisesti rehtorin eläköitymisten tai muiden vaihdosten yhteydessä. Rehtorin eläköitymisen myötä lukuvuoden 2018-19 alusta on myös Tuomalan koulussa ollut mahdollista edistää Kesun tavoitetta ja liittää rehtorin tehtävät osaksi Kirkonkylän koulun rehtorin tehtäviä.  

Tuusulassa on toteutettu Kesun tavoitetta aikaisempina vuosina yhdistämällä seuraavat rehtorin tehtävät: 

- Vaunukankaan koulu ja Nahkelan koulu  

- Kellokosken koulu ja Linjamäen toimipiste  

- Pertun koulu ja Vanhakylän koulu  

- Lepolan koulu ja Kolsan koulu  

- Ruotsinkylän koulu ja Klemetskogin koulu  

Perusteluna muutokselle on päätöksessä esitetty rehtorin työn muutos ja johtamisen kehittäminen. Toimenpiteellä vähennetään rehtorin opetustuntien määrää ja annetaan enemmän aikaa johtamiselle. Toimenpiteiden tavoitteena on osaltaan lisätä työhyvinvointia ja kehittämiselle suunnattua aikaa. Luokanopettajarehtorin tehtävä on haastava opetuksen järjestämisen suhteen henkilön ajan jakautuessa opettamiseen ja johtamiseen. Muutoksen myötä luokanopettaja voi suunnata osaamisen ja aikansa oppilaiden opettamiseen ilman rehtorin lisätehtävän mukanaan tuomia asioita.  

Tuomalan koulussa on lukuvuonna 2018-19 n. 60 oppilasta, joista arviolta 30% on järvenpääläisiä. Kirkonkylän koulun oppilasmäärä on n. 280 oppilasta. Asiassa on kuultu Kirkonkylän koulun rehtori Katja Niemistä sekä Tuomalan koulun rehtorin tehtävää hoitavaa Ari Turusta. Päätöksen on tehnyt toimivaltainen viranomainen eli kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja Virpi Lehmusvaara opetuspäällikkö Markus Torvisen esittelystä, joten päätöksen katsotaan syntyneen hyvän hallintotavan mukaisesti.  

Oikaisuvaatimuksessa tuodaan esiin perusteluna oppilaaksiotto. Tuomalan koulun osalta oppilaaksiotto on delegoitu Kirkonkylän koulun rehtorilta Tuomalan koulun vararehtorille, joten oikaisuvaatimuksen peruste on tältä osin turha. 

Oikaisuvaatimuksessa tuodaan esiin myös yliopistoyhteistyö, jota koulu on tehnyt pitkäjänteisesti.  Yhteistyö yliopiston kanssa on delegoitu Kirkonkylän koulun rehtorilta Tuomalan koulun vararehtorille, joten oikaisuvaatimuksen peruste on tältä osin turha. 

Oikaisuvaatimuksessa tuodaan esiin pedagogisen johtajuuden lisääntynyt tarve. Muutoksella pyritään juuri siihen, että rehtorin tehtäviä tekevien henkilöiden opetusvelvollisuuksia huojennetaan Ovtes:n mukaisesti ja sitä kautta annetaan enemmän aikaa pedagogisen johtamisen toteuttamiseen rehtorin opetustehtäviä vähentämällä. Ennen muutosta Kirkonkylän koulun rehtorin opetusvelvollisuus on ollut 10 tuntia viikossa ja Tuomalan koulun luokanopettajarehtorin opetusvelvollisuuteen tehtävä huojennus rehtorin tehtävien 2 tuntia viikossa. Muutoksen myötä Tuomalan koulun vararehtorin opetusvelvollisuutta huojennetaan edelleen 2 tuntia viikossa, Kirkonkylän koulun vararehtorin opetusvelvollisuutta huojennetaan 1-2 tuntia viikossa, jonka lisäksi Kirkonkylän koulun rehtorin opetusvelvollisuutta voidaan huojentaa 5-6 tuntia. Muutoksen myötä Tuomalan koulun vararehtorin opetusvelvollisuuden huojennus pysyy siis ennallaan, mutta hallinnollisia tehtäviä siirtyy Kirkonkylän koulun rehtorille. Tämä antaa Tuomalan koulun vararehtorille sekä Kirkonkylän koulun rehtorille paremmat mahdollisuudet toteuttaa pedagogista johtajuutta yhteistyössä. 

Kasvatus- ja sivistystoimessa katsotaan päätöksen syntyneen hyvän hallintotavan mukaisesti eikä päätöstä sen perusteella tule kumota. Päätös on myös tasapuolinen muiden jo yhdistettyjen yksiköiden kannalta eikä Tuomalan koulun toiminnassa ole sellaisia elementtejä, joiden perusteella päätöstä ei voisi toteuttaa myös siellä. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Virpi Lehmusvaara, kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää

  • hylätä Tuomalan kyläkoulun tuki ry:n oikaisuvaatimuksen viranhaltijapäätökseen TUUDno-2018-244
  • pitää voimassa kasvatus- ja sivistystoimenjohtajan viranhaltijapäätöksen TUUDno-2018-244

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Valitusoikeus ja valituksen perusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun muutettu päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomainen
Päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Helsingin hallinto-oikeudelta.
Valitusviranomaisen yhteystiedot
Helsingin hallinto-oikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
Puhelin 029 56 42000
Faksi 029 56 42079
sähköposti helsinki.hao@oikeus.fi

Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.
Valitukseen on liitettävä
- päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, milloin päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä jo aikaisemmin ole toimitettu viranomaiselle

Valitusasiakirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaisille ennen valitusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.
Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Lisätietoja

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, joka on hallinto-oikeudessa 250 euroa. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua. Maksua ei myöskään peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.