Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kokous 12.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 60 Oikaisuvaatimus viranhaltijapäätökseen TUUDno-2018-673 Tuusulan koulujen liikuntasalivuorot lukuvuodelle 2018-2019

TUUDno-2018-673

Valmistelija

 • Risto Kanerva, vapaa-aikapalveluiden päällikkö, risto.kanerva@tuusula.fi
 • Pia Visti-Korhonen, toimialasihteeri, pia.visti-korhonen@tuusula.fi

Perustelut

Blackbirds United ry hakee 16.5.2018 päivätyllä oikaisuvaatimuksella muutosta kasvatus- ja sivistystoimenjohtajan TUUDno-2018-673 Tuusulan koulujen liikuntasalivuoroihin lukuvuodelle 2018-2019.

Luovutettaessa Tuusulan koulujen liikuntatiloja ja muita koulutiloja ulkopuolisten käyttöön, noudatetaan kasvatus- ja koulutuslautakunnan 27.10.2015 § 76 päätöksessä vahvistamia jakoperusteita.

Jakoperusteiden kohdassa 3. on mainittu vakiovuorojen myöntämisen järjestys seuraavasti:

Myönnettäessä koulujen liikuntatiloja vakiovuoroihin, hakijoihin noudatetaan seuraavaa järjestystä:

 1. koulun toiminta
 2. kasvatus- ja sivistystoimen toiminta
 3. rekisteröityjen tuusulalaisten toimijoiden ryhmät ja ylikunnallisten rekisteröityjen toimijoiden tuusulalaisille kohdistamat ryhmät (huomioiden lasten ja nuorten toiminta)
 4. tuusulalaiset rekisteröimättömät ryhmät
 5. liiketoiminta, elinkeinon harjoittaminen ja ulkopaikkakuntalaiset

Koulujen liikuntatilojen myöntämisessä noudatetaan edellä mainittua järjestystä, mutta vuorojen sijoittumiseen sisältyy aina harkintaa esim. liittyen tiloihin, haettavien toimintojen vaatimuksiin ja luonteisiin sekä ryhmien kokoonpanoihin.

Hakijoilta pyydetään tarvittaessa lisäselvityksiä hakuaikana toimitettuihin hakemuksiin liittyen ja näin toimittiin Blackbirds United ry:n kohdalla keväällä 2018 toteutetussa vuorohaussa. Seuraa pyydettiin kertomaan toimintansa tuusulalaisuusasteesta. Seuran 11.4.2018 toimittamassa lisäselvityksessä mainittujen joukkuekohtaisten tuusulalaisuusasteiden perusteella seuran sijoittuminen määriteltiin lukuvuoden 2018-2019 vakiovuorojaossa jakojärjestyksessä kohtaan 5, ulkopaikkakuntalaiset.

Blackbirds United ry:lle lukuvuodelle 2018-2019 myönnettyjen liikuntasalivuorojen sijoittumiseen ovat vaikuttaneet seuraavat asiat jakoperusteiden näkökulmasta:

 • Seuran kotipaikka on Kerava eli sijoittuminen kotipaikan perusteella järjestyksessä kohtaan 5, ulkopaikkakuntalaiset.
 • Järjestyksessä kohdassa 3. mainittu ylikunnallisten rekisteröityjen toimijoiden tuusulalaisille kohdistamat ryhmät -kohta eivät toteudu lukuvuodelle 2018-2019 haettujen käyttövuorojen kohdalla Blackbirds United ry:ltä 11.4.2018 saadun joukkueiden tuusulalaisuusasteista kertovan lisäselvityksen perusteella. Tuusulalaisuusasteen keskiarvo on 15,4 % ja suurimmillaan 37,5 % haettujen käyttövuorojen kohdalla (yksittäinen joukkue). Edellä mainitut prosenttiosuudet eivät täytä kohdistamisen vaatimusta, jona on pidetty lähtökohtaisesti yli 50 % osuuksia. Tämän tiedon perusteella sijoittuminen järjestyksessä kohtaan 5, ulkopaikkakuntalaiset.


Lukuvuodelle 2018-2019 seuralle on myönnetty edellä mainittujen tietojen perusteella seuraavat käyttövuorot:

 • tiistai 20:00-21:00 Hyrylän koulukeskus, liikuntasali
 • lauantai 09:00-10:30 Riihikallion koulu, liikuntasali
 • sunnuntai 09:00-15:30 Hyrylän koulukeskus, liikuntasali
 • sunnuntai 09:00-11:00 Riihikallion koulu, liikuntasali
 • sunnuntai 13:00-14:30 Riihikallion koulu, liikuntasali

Yhteensä 12,5 tuntia.
 

Ehdotus

Esittelijä

 • Virpi Lehmusvaara, kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi

Kasvatus-  ja sivistyslautakunta päättää

 • hylätä Blackbirds ry:n 16.5.2018 tekemän oikaisuvaatimuksen viranhaltijapäätökseen TUUDno-2018-673
 • pitää voimassa kasvatus- ja sivistystoimenjohtajan viranhaltijapäätöksen TUUDno-2018-673 todeten, että päätöksenteossa on noudatettu kasvatus- ja koulutuslautakunnan 27.10.2015 § 76 päätöksessä vahvistamia jakoperusteita

Päätös

Puheenjohtajan avattua keskustelun jäsen Alanko esitti asian palauttamista uudelleen valmisteluun. Esitys raukesi kannattamattomana.

Lautakunta päätti

 • hylätä Blackbirds ry:n 16.5.2018 tekemän oikaisuvaatimuksen viranhaltijapäätökseen TUUDno-2018-673
 • pitää voimassa kasvatus- ja sivistystoimenjohtajan viranhaltijapäätöksen TUUDno-2018-673 todeten, että päätöksenteossa on noudatettu kasvatus- ja koulutuslautakunnan 27.10.2015 § 76 päätöksessä vahvistamia jakoperusteita

Lisäksi lautakunta päätti, että ennen seuraavaa koulujen liikuntasalivuorojakoa lautakunta tulee päivittämään salivuorojen jakoperusteet.


Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Valitusoikeus ja valituksen perusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun muutettu päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomainen
Päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Helsingin hallinto-oikeudelta.
Valitusviranomaisen yhteystiedot
Helsingin hallinto-oikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
Puhelin 029 56 42000
Faksi 029 56 42079
sähköposti helsinki.hao@oikeus.fi

Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.
Valitukseen on liitettävä
- päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, milloin päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä jo aikaisemmin ole toimitettu viranomaiselle

Valitusasiakirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaisille ennen valitusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.
Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Lisätietoja

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, joka on hallinto-oikeudessa 250 euroa. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua. Maksua ei myöskään peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.