Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kokous 11.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 66 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Sivistysjohtajan päätökset:

21.05.2019 § 26 Tuusulan kunnan perusopetuksen tuntiresurssin jakaminen lukuvuonna 2019-2020

28.05.2019 § 27 Tuusulan lukion Jokelan toimipisteen opiskelijakunnan kevätretki Tallinnaan 29.5.2019, virkamatkamääräys opettajille Kim Kiuru ja Juha Kaila

31.05.2019 § 29 Työsopimussuhteisen siirtäminen toiseen tehtävään 1.7.2019 alkaen toistaiseksi, Maarit Rydberg varhaiskasvatuksen ryhmäavustajan tehtävään

Opetuspäällikön päätökset:

21.05.2019 § 59 Laaja-​alaisen erityisopettajan virkaan valinta 1.8.2019 alkaen,​ Lepolan koulu, KM/erityisopettaja Kari Kinnunen

23.05.2019 § 62 Luokanopettajan virkaan valinta 1.8.2019 alkaen,​ Kellokosken koulu, KM Jaana Jaakonsaari

23.05.2019 § 60 Luokanopettajan virkaan valinta 1.8.2019 alkaen,​ Paijalan koulu, KM Hannele Vuola

24.05.2019 § 66 Irtisanoutuminen lukion lehtorin virasta 1.8.2019 alkaen, Tuusulan lukion Jokelan toimipisteen lukion lehtori Anastasia Vlasova

27.05.2019 § 67 Hyrylän yläasteen erityisluokanopettajan viran täyttämättä jättäminen

Varhaiskasvatuspäällikön päätökset:

23.05.2019 § 30 Lastentarhanopettajan tehtävään valinta 1.8.2019 alkaen,​ Klaavonkallion vuoropäiväkoti Maininki, sosionomi (AMK) Tanja Salokangas

23.05.2019 § 31 Lastenhoitajan tehtävään valinta Kievarin varhaiskasvatusyksikköön ajalle 5.8.2019-​18.6.2020, lähihoitaja Outi Kaarnamo

28.05.2019 § 32 Varajohtajan nimeäminen Kolsan varhaiskasvatusyksikköön 1.5.2019 alkaen, lastentarhanopettaja Niina Vähätalo

03.06.2019 § 33 Taidepedagogin valinta ajalle 5.8.2019-​31.7.2020,​ tuettu varhaiskasvatus, taiteen maisteri,​ kuvataiteen aineenopettaja Outi Kekkonen

03.06.2019 § 34 Taidepedagogin valinta ajalle 5.8.2019-​31.7.2020,​ tuettu varhaiskasvatus, draama-​ ja musiikkikasvatuksen opinnot suorittanut Annika Ihatsu

Rehtoreiden päätökset:

21.05.2019 § 3 Luokanopettajan tehtävään valinta ajalle 6.8.2019-​30.5.2020,​ Lepolan koulu, KM Helena Hulkkonen

22.05.2019 § 9 Laaja-​alaisen erityisopettajan viransijaisuus ajalle 01.08.2019-​31.07.2020,​ Kellokosken koulu, KM Hanna-​Leena Luonteri

22.05.2019 § 8 Perusopetuksen päätoiminen tuntiopettaja ajalle 01.08.2019-​31.07.2020,​ Kellokosken koulu, FM Anette Ahola

22.05.2019 § 7 Perusopetuksen päätoiminen tuntiopettaja ajalle 01.08.2019-​31.07.2020,​ Kellokosken koulu, kemian aineenopettaja Kaisa Väätäinen

23.05.2019 § 6 Perusopetuksen lehtorin viransijaisuus ajalle 01.08.-​31.12.2019,​ Kellokosken koulu, yo Liisa Harni

27.05.2019 § 4 Luokanopettajan tehtävään valinta ajalle 5.8.2019-​31.7.2020,​ Vanhankylän koulu, liikuntapedagogi AMK Paula Lehisalo

27.05.2019 § 2 Tuntiopettaja,​ Riihikallion koulu 1.8.2019-​31.7.2020, VTM Katri Rosendahl

28.05.2019 § 4 Päätoimisen tuntiopettajan virkaan valinta ajalle 1.8.2019-​31.7.2020,​ Lepolan koulu, FM Ilona Huttunen

29.05.2019 § 3 Luokanopettaja,​ Riihikallion koulu 5.8.2019-​31.5.2020, KK Maria Suvanto

28.05.2019 § 10 Erityisluokanopettaja Hyökkälän kouluun ajalle 1.8.2019-​31.7.2020, yo-merkonomi, koulunkäyntiavustaja Liisa Sulavuori

31.05.2019 § 3 Luokanopettajan tehtävään valinta ajalle 6.8.2019-​31.5.2020,​ Kolsan koulu, KK Ismo Hämäläisen

04.06.2019 § 4 Perusopetuksen ja lukion lehtori (musiikki) ajalle 1.8.2019-​31.7.2020,​ Hyrylän yläaste ja Tuusulan lukio Hyrylän toimipiste, FM Heta Rautio-​Härkönen

04.06.2019 § 5 Perusopetuksen erityisluokanopettaja ajalle 1.8.2019-​31.7.2020,​ Hyrylän yläaste, YAMK sosiaali- ja terveysala Hanna Sinkkonen

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää olla ottamatta viranhaltijapäätöksissä mainittuja asioita käsiteltäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.
Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.
Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen
Oikaisuvaatimus on toimitettava Tuusulan kunnalle virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä postitse, sähköpostilla tai telefaxilla, käyttäen alla olevia yhteystietoja:
Tuusulan kunta, kasvatus- ja sivistyslautakunta
Osoite: Hyryläntie 16, PL 60, 04301 Tuusula
Sähköposti:kirjaamo(at)tuusula.fi
Puh. vaihde: 09 87 181