Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kokous 11.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 65 Tuusulan varhaiskasvatussuunnitelma 2019

TUUDno-2019-1289

Valmistelija

  • Hannamari Halinen, varhaiskasvatuspäällikkö, hannamari.halinen@tuusula.fi

Perustelut

Lainsäädännöllinen tausta ja määräykset

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016 on Opetushallituksen varhaiskasvatuslain (580/2015) 9 §:n mukaan antama määräys, jota varhaiskasvatuksen järjestäjät ja muut palvelujen tuottajat ovat velvollisia noudattamaan paikallisia varhaiskasvatussuunnitelmia laatiessaan ja varhaiskasvatusta toteuttaessaan. Määräys uusista perusteista annettiin 18.10.2016. Ensimmäinen paikallinen suunnitelma otettiin käyttöön 1.8.2017. Kunta, kuntayhtymä tai muu palveluntuottaja ei voi jättää noudattamatta tätä määräystä tai poiketa siitä. Paikallinen suunnitelma voi tarkentaa valtakunnallisia perusteita, mutta ei voi sulkea pois mitään lain, asetuksen tai varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden edellyttämää tavoitetta tai sisältöä.

Opetushallitus antoi määräyksen uusista varhaiskasvatussuunnitelman perusteista 19.12.2018. Uudet perusteet tulivat voimaan 1.1.2019 alkaen. Paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat tuli päivittää kansallisten perusteiden mukaisesti ja ottaa käyttöön elokuussa 2019. Uusien paikallisten suunnitelmien käyttöönottoon saakka noudatetaan nykyisten perusteiden (2016) mukaan laadittuja suunnitelmia.

Perusteet on uudistettu vastaamaan 1.9.2018 voimaan tullutta varhaiskasvatuslakia. Lakiuudistus kiinnitti varhaiskasvatuksen entistä vahvemmin osaksi kasvatus- ja opetusjärjestelmää poistamalla sidokset sosiaalihuollon lainsäädäntöön. Uudistuksessa ei tehty isoja rakenteellisia muutoksia. Perusteiden käsitteet, lähdeviitteet sekä sisältö on päivitetty uuden lain mukaisesti.

Perusteissa huomioidaan nyt erityisesti lapsen edun ensisijaisuus, velvoitetaan kiusaamisen ehkäisemistyöhön ja lapsen varhaiskasvatussuunnitelman prosessin tarkentamiseen. Nämä muutokset näkyvät uudessa Vasussa. Edellä mainittujen painotusten sisällöllinen käsittely on jo aloitettu varhaiskasvatuksessa. Uusi varhaiskasvatussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2019 ja sen sisältöä käsitellään ja syvennetään varhaiskasvatusyksiköissä pedagogisen ohjauksen ja johtamisen avulla.

Laissa varhaiskasvatukselle asetetut tavoitteet ja keskeiset sisällöt konkretisoituvat uusissa perusteissa. Varhaiskasvatuksen tehtävä on tukea lasten kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista yhteistyössä huoltajien kanssa. Varhaiskasvatus on tavoitteellisen kasvatuksen, opetuksen ja hoidon kokonaisuus, jossa painottuu pedagogiikka. Hyvä hoito ja huolenpito sekä pysyvät ihmissuhteet ovat hyvinvoinnin ja oppimisen perusta.

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa korostetaan lapsilähtöistä toimintaa, joka tukee lasten luontaista aktiivisuutta ja halua oppia asioita. Lapsilla tulee olla mahdollisuus leikkiä, liikkua, ilmaista itseään eri tavoin sekä olla osallisina vertaisryhmässä. Lasten sosiaalisia suhteita tuetaan ja esimerkiksi kiusaamista ehkäistään ja siihen puututaan. Lapsilla on oikeus oppia uusia asioita sekä saada oppimiseensa ohjausta.

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa lasten ja huoltajien osallisuuden ja vaikuttamisen mahdollisuuksien edistäminen nähdään tärkeänä. Suunnitelmallisen ja tavoitteellisen varhaiskasvatuksen varmistamiseksi jokaiselle päiväkodissa tai perhepäivähoidossa olevalle lapselle laaditaan henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma yhteistyössä huoltajien kanssa. Perusteissa on annettu tarkemmat määräykset lapsen varhaiskasvatussuunnitelman laatimisesta ja sisällöstä. Yhteistyötä toteutetaan tarvittaessa monia-laisesti ja lapselle järjestetään hänen mahdollisesti tarvitsemansa tuki.

Perusteet ohjaavat varhaiskasvatuksen toimintakulttuurin systemaattista arviointia ja kehittämistä. On tärkeää, että henkilöstöllä on yhteinen näkemys siitä, miten lasten kasvua, oppimista ja hyvinvointia parhaalla tavalla edistetään.

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden keskeinen tehtävä on tukea ja ohjata varhaiskasvatuksen järjestämistä, toteuttamista ja kehittämistä sekä edistää yhdenvertaisen ja laadukkaan varhaiskasvatuksen toteuttamista koko maassa. Perusteet antavat yhtenäisen viitekehyksen paikallisten suunnitelmien laadintaan haastaen kaikki varhaiskasvatuksen ammattilaiset mukaan alueelliseen yhteistyöhön lasten eheän oppimisen polun ja hyvinvoinnin varmistamiseksi.

Valmistelu

Tuusulan kunnan varhaiskasvatussuunnitelman laadinnasta on vastannut varhaiskasvatussuunnitelma- työryhmä, johon on kuulunut kolme varhaiskasvatusyksikön johtajaa ja varhaiskasvatuspäällikkö. Työryhmän puheenjohtajan toimi varhaiskasvatuksen erityisopettaja Jenni Marstio. Työryhmä laati projektisuunnitelman työn toteuttamiseksi keväällä 2019 ja kokoontui yhdeksän kertaa. Samaan aikaisesti aloitettiin varhaiskasvatuksen kiusaamisen ehkäisyn suunnitelman laatiminen. Se valmistuu syksyllä 2019.

Varhaiskasvatussuunnitelmaa käsiteltiin yksiköissä tarkastellen voimassa olevan suunnitelman toimivuutta ja vahvuuksia sekä kehittämisen kohteita toiminnassa vasun mukaiseksi. Suunnitelman päivityksessä kohdattiin lapsia ja huoltajia vapaa-ajantapahtumissa, talviriehassa ja kirjastolla. Huoltajille tehtiin sähköinen kysely.

Tuusulan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma 1.8.2019

Tuusulassa varhaiskasvatussuunnitelma on kuntatasoinen suunnitelma, joka kattaa kaikki varhaiskasvatuspalvelut. Tarvittaessa toimintamuotokohtaiset tarkennukset on kirjattu varhaiskasvatussuunnitelmaan.

Rakenteellisesti kunnan varhaiskasvatussuunnitelma on toteutettu niin, että ensin on valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, jonka jälkeen on kirjattu tarkennetut kuntakohtaiset käytänteet. Varhaiskasvatussuunnitelma kirjataan sähköiseen muotoon ja julkaistaan kunnan www-sivuilla ja kunnan sisäisessä intranetissä.

Varhaiskasvatussuunnitelman laatimisessa on otettu huomioon kunnassa laaditut esi-, perus- ja valmistavan opetuksen opetussuunnitelmat, lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, kotouttamissuunnitelma ja kunnan strategiset linjaukset.

Uudistetun paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman toimivuutta ja toteutusta arvioidaan työryhmän kanssa marraskuussa 2019. Suunnitelma ohjaa varhaiskasvatuksen toimintaa ja sen kehittämistä. Suunnitelman toteuttamista vahvistetaan varhaiskasvatuksen koulutusten ja pedagogista johtamista kehittämällä. Johtajat tekevät suunnitelman yksikkökohtaiselle kehittämiselle johtamisen tueksi. Suunnitelmia arvioidaan varhaiskasvatuspäällikön kanssa kerran sekä yksiköissä kaksi kertaa kauden aikana.      

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää

  • hyväksyä Tuusulan kunnan varhaiskasvatussuunnitelman kuntakohtaiset osat
  • että Tuusulan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2019 alkaen
  • oikeuttaa varhaiskasvatuspalveluiden tekemään tarvittaessa vähäisiä, teknisluontoisia muutoksia Tuusulan kunnan varhaiskasvatussuunnitelman kuntakohtaisiin osiin.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Lisäksi lautakunta päätti, että uudessa varhaiskasvatussuunnitelmassa säilytetään vanhan varhaiskasvatussuunnitelman mukainen kirjaus perhepäivähoidosta päiväkotiin siirtymisen osalta: "Tuusulassa on linjattu, että perhepäivähoidossa olevat lapset siirtyvät päiväkotiin pääsääntöisesti sen vuoden elokuussa, jolloin lapsi täyttää viisi vuotta.”

Kokouskäsittely

Puheenjohtajan avattua keskustelun, jäsen Ahonen esitti, että varhaiskasvatussuunnitelman s.12 kohdassa teksti "Tuusulassa on linjattu, että  perhepäivähoidossa olevat lapset siirtyvät päiväkotiin viimeistään viisivuotiaina" muutetaan muotoon "Tuusulassa on vahva suositus, että  perhepäivähoidossa olevat lapset siirtyvät päiväkotiin viimeistään viisivuotiaina".  Jäsen Ahosen esitys raukesi kannattamattomana.

 

 


Muutoksenhaku

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.
Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.
Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen
Oikaisuvaatimus on toimitettava Tuusulan kunnalle virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä postitse, sähköpostilla tai telefaxilla, käyttäen alla olevia yhteystietoja:
Tuusulan kunta, kasvatus- ja sivistyslautakunta
Osoite: Hyryläntie 16, PL 60, 04301 Tuusula
Sähköposti:kirjaamo(at)tuusula.fi
Puh. vaihde: 09 87 181