Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kokous 11.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 62 Toiminta-avustusten myöntäminen yleishyödyllistä työtä tekeville seuroille ja yhdistyksille vuodelle 2019

TUUDno-2019-1249

Valmistelija

  • Hannamari Halinen, varhaiskasvatuspäällikkö, hannamari.halinen@tuusula.fi

Perustelut

Tuusulan kunnan toiminta-avustukset yleishyödyllistä työtä tekeville seuroille ja yhdistyksille vuodelle 2019 ovat olleet haettavissa 1.3. – 30.4.2019 välisenä aikana.

Aikanaan toiminta-avustuksista ne, joiden tarkoitus on tukea ja antaa virikkeitä äitiys- tai vanhempainrahalla, hoitovapaalla ja kotihoidontuella oleville perheille, ohjattiin varhaiskasvatukseen valmisteltavaksi ja kasvatus- ja koulutuslautakuntaan päätettäväksi. Näiden avustusten koettiin liittyvän vahvasti perhekeskustoimintaan. Kunnan periaatteena on, että järjestöt saavat avustuksen yhdestä paikasta, ei siis montaa avustusta eri toimialoilta. Käytännössä tämä ei kuitenkaan aina toteudu. 

Vuodelle 2019 varhaiskasvatuspalveluihin avustuksiin on varattu 2890 €.

Avustushakemuksia määräaikaan mennessä tuli Mannerheimin lastensuojeluliiton Etelä-Tuusulan, Jokelan ja Kellokosken paikallisyhdistyksiltä. Yhdistykset ovat liittäneet hakemuksiin edellisen vuoden toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja toiminnantarkastuskertomuksen sekä kuluvan vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion. Toiminta-avustushakemukset ovat lautakunnan kokouksessa nähtävillä.

Jokelan yhdistys hakee 1800 € avustusta Jokelan alueella asuville lapsille ja lapsiperheille järjestettävään toimintaan ja tapahtumiin esim. viikottain kokoontuviin liikuntaleikkikouluihin ja perheliikuntaryhmiin. Yhdistyksessä on 271 jäsentä. Jokelan yhdistys sai kunnalta avustuksia v. 2018 yhteensä 1360 €. Yhdistyksen tilikauden tulos on hyvä. 

Etelä-Tuusulan paikallisyhdistys hakee 1000 € avustusta lastennäytelmän järjestämiseen Hyökkälän koululla 9.11.2019. Yhdistyksessä on 222 jäsentä. Yhdistys sai vuonna 2018 kunnan avustusta 850€. Yhdistys on erittäin vakavarainen.

Kellokosken yhdistys hakee 2000 € avustusta perhekahvilatoiminnan ylläpitämiseen, kylän omien tapahtumien yhteydessä järjestettävien esitysten esiintyjien palkkioihin sekä kerholaisille järjestettävään bussiretkeen. Yhdistyksessä on n. 200 jäsentä. Yhdistys sai vuonna 2018 kunnan avustusta kasvatus- ja sivistyslautakunnalta 680€, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta 300€. Yhdistyksen tilikauden tulos on kohtuullinen. Kellokosken yhdistys on 27.2.2019 saanut kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta avustusta 300€ esiintyjien palkkiohin. Kellokosken yhdistys anoi 500€ avustusta 22.5.2019 kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta nuorisotyön - ja toiminnan avustuksista perhekahvilatoiminnan lelujen, pelien, kirjojen, askartelutarvikkeiden hankintaan. Tämä avustushakemus siirrettiin käsiteltäväksi tässä kokouksessa.

Alla olevaan taulukkoon on kirjattu yhteenveto yhdistysten avustushakemuksista vuosina 2017 – 2018 sekä päätösesitys vuodelle 2019.

Mannerheimin lastensuojeluliiton paikallisyhdistykset toimivat aktiivisesti lasten ja lapsiperheiden hyväksi. Kun kunta myöntää avustusta yleishyödylliselle yhdistykselle, on yhdistyksen tehtävä tilitys avustuksen käytöstä toimittamalla kunnalle tilinpäätöstiedot ja toimintakertomus samalta vuodelta kun avustus on myönnetty.  

  Haku 2017 Päätös 2017 Haku 2018 Päätös 2018 Haku 2019   Ehdotus 2019
Etelä-Tuusula 1000 850 1000 850 1000 926
Jokela 1800 1360 1800 1360 1800 1130
Kellokoski 1500 680 1500 680 2000+500      834

                       

Tänä vuonna avustus jaetaan MLL:n yhdistysten kesken jäsenmäärän perusteella.

Ensi vuodelle sovitaan uusista jakoperusteista, joissa perusteet tulevat kunnan strategiassa olevien painopisteiden mukaisesti ja yhdistysten toiminnan kehittymistä ja kehittämistä kuntalaisten tarpeisiin tarkastellaan avustuksia jaettaessa.                                 

Ehdotus

Esittelijä

  • Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää

  • myöntää toiminta-avustusta Mannerheimin lastensuojeluliiton paikallisyhdistyksille: Jokela 1130€, Kellokoski 834€ ja Etelä-Tuusula 926€
  • edellyttää ko. yhdistyksiä tekemään kunnalle tilityksen avustuksen käytöstä toimittamalla vuoden 2019 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.
Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.
Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen
Oikaisuvaatimus on toimitettava Tuusulan kunnalle virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä postitse, sähköpostilla tai telefaxilla, käyttäen alla olevia yhteystietoja:
Tuusulan kunta, kasvatus- ja sivistyslautakunta
Osoite: Hyryläntie 16, PL 60, 04301 Tuusula
Sähköposti:kirjaamo(at)tuusula.fi
Puh. vaihde: 09 87 181