Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kokous 11.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 64 Oikaisuvaatimus viranhaltijapäätökseen TUUDno-2019-910 Tuusulan koulujen liikuntasalivuorot lukuvuodelle 2019-2020, Jokelan Kisa ry

TUUDno-2019-910

Valmistelija

 • Risto Kanerva, vapaa-aikapalveluiden päällikkö, risto.kanerva@tuusula.fi
 • Pia Järvenpää, toimialasihteeri, pia.jarvenpaa@tuusula.fi

Perustelut

Jokelan Kisa ry hakee 2.6.2019 lähettämällään oikaisuvaatimuksella muutosta sivistysjohtajan päätökseen 13.5.2019 § 10 Tuusulan koulujen liikuntasalivuorot lukuvuodelle 2019-2020.

Luovutettaessa Tuusulan koulujen liikuntatiloja ja muita koulutiloja ulkopuolisten käyttöön, noudatetaan kasvatus- ja koulutuslautakunnan 27.10.2015 § 76 päätöksessä vahvistamia jakoperusteita.

Myönnettäessä koulujen liikuntatiloja vakiovuoroihin, hakijoihin noudatetaan seuraavaa järjestystä:

 1. koulun toiminta
 2. kasvatus- ja sivistystoimen toiminta
 3. rekisteröityjen tuusulalaisten toimijoiden ryhmät ja ylikunnallisten rekisteröityjen toimijoiden tuusulalaisille kohdistamat ryhmät (huomioiden lasten ja nuorten toiminta)
 4. tuusulalaiset rekisteröimättömät ryhmät
 5. liiketoiminta, elinkeinon harjoittaminen ja ulkopaikkakuntalaiset

 

Koulujen liikuntatilojen myöntämisessä noudatetaan edellä mainittua järjestystä, mutta vuorojen sijoittumiseen sisältyy aina harkintaa esim. liittyen tiloihin, haettavien toimintojen vaatimuksiin ja luonteisiin sekä ryhmien kokoonpanoihin.

Lukuvuodelle 2019-2020 seuralle on myönnetty seuraavat käyttövuorot:

Jokelan koulukeskuksen liikuntasali, 26.5 tuntia/viikko

 • maanantai 16:00-18:00
 • tiistai 16:00-21:30 
 • torstai 16:00-20:00
 • perjantai 16:00-20:00
 • lauantai 09:30-15:00
 • sunnuntai 09:00-15:00

 

Kellokosken koulun liikuntasali Woima, 3 tuntia/viikko

 • maanantai 17:00-18:30
 • keskiviikko 20:00-21:30

 

Peruste 1

Jokelan Kisa ry hakee oikaisuvaatimuksessaan yhden tunnin lisävuoroa maanantaille klo 18-19 Jokelan koulukeskuksen liikuntasaliin. Perusteena lisäykselle on Jokelan Kisan harrastajamäärät ja vuotuiset harjoituskerrat.

Vastaus

Jokelan kisalle on myönnetty Jokelan koulukeskuksen liikuntasaliin vuoroja 27 tuntia/viikko. Vuorot on jaettu TIMMI-järjestelmän tulleiden hakemusten ja vuorojaon teon aikana olleiden tietojen perusteella mahdollisimman tasapuolisesti kaikkien hakijoiden kesken.

 

Peruste 2

Jokelan Kisa ry hakee oikaisuvaatimuksessaan muutosta keskiviikolle klo 20-21:30 Kellokosken koulun liikuntasali Woimaan myönnetylle vuorolle. Haettu uusi vuoro on keskiviikkolle klo 18:30-20:00. Tämä vuoro sopisi paremmin juniorijoukkueille.

Vastaus

Vuoro on myönnetty seuralle ja seura voi käyttää sitä ko. aikaan sopivan joukkueen harjoitteluaikana. 

 

Seuran edustaja osallistui vakiovuorojen neuvottelutilaisuuteen 23.4. Jokelan koulukeskuksessa. Ennen päätöstä otettiin huomioon neuvottelutilaisuuden jälkeen jätetty muutosehdotus, jonka mukaan seura luopui maanantain klo 16-17 vuorosta Kellokosken koulun Woima-salissa ja vuoro muutettiin ajalle klo 17-18.30.

Vakiovuorojen jakoa tullaan kehittämään syksyn 2019 aikana. Kehitystyötä tullaan tekemään yhdessä seurojen edustajien kanssa mm. yhteisessä työpajassa, jossa haetaan keinoja toimintamallin parantamiseen ja eri perusteiden huomioonottamiseen.

Ehdotus

Esittelijä

 • Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi

Kasvatus-  ja sivistyslautakunta päättää

 • hylätä Jokelan Kisa ry:n 2.6.2019 tekemän oikaisuvaatimuksen sivistysjohtajan viranhaltijapäätökseen 13.5.2019 § 10
 • pitää voimassa sivistysjohtajan viranhaltijapäätöksen 13.5.2019 § 10 todeten, että päätöksenteossa on noudatettu kasvatus- ja koulutuslautakunnan 27.10.2015 § 76 päätöksessä vahvistamia jakoperusteita.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Valitusoikeus

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Valitus on tehtävä kirjallisesti.

Valitusviranomainen

Päätökseen haetaan muutosta Helsingin hallinto-oikeudelta.

Valitusviranomaisen yhteystiedot
Helsingin hallinto-oikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
Puhelin 029 56 42000
Faksi 029 56 42079
sähköposti helsinki.hao@oikeus.fi

Valitusaika ja tiedoksisaanti

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaantipäivästä. Ajan laskeminen alkaa tiedoksisaantipäivää seuraavasta päivästä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu kuitenkin vielä seuraavan arkipäivän virka-ajan päättymiseen.

Tiedoksisaantipäivä lasketaan seuraavasti:

 • Jos päätös on luovutettu asianosaiselle tai tämän edustajalle tiedoksisaantipäivä ilmenee tiedoksiannosta laaditusta kirjallisesta todistuksesta
 • Jos päätös on lähetetty postitse saantitodistusta vastaan, tiedoksisaantipäivä ilmenee saantitodistuksesta
 • Jos päätös on postitettu tavallisena kirjeenä sen katsotaan tulleen tiedoksi seitsemäntenä päivänä postituspäivästä, jollei muuta ilmene
 • Jos päätös on annettu tiedoksi muulle henkilölle kuin asianosaiselle tai tämän edustajalle (sijaistiedoksianto), katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi kolmantena päivänä sijaistiedoksiantoa koskevan tiedoksisaantitodistuksen osoittamasta päivästä

Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen

Valituskirjelmässä, joka osoitetaan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava seuraavat asiat:

 • päätös johon muutosta haetaan
 • valittajan nimi ja kotikunta
 • postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta, mitä muutosta siihen vaaditaan tehtäväksi ja millä perusteilla muutosta vaaditaan

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

 • valituksenalainen päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 • tiedoksisaantitodistus tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiamiehen valtakirja, mikäli asiamiehenä ei toimi asianajaja tai yleinen oikeusavustaja
 • mahdolliset asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajassa hallinto-oikeudelle.

Valituksen voi toimittaa henkilökohtaisesti, postitse tai maksettuna postilähetyksenä, sähköisellä tiedonsiirtomenetelmällä taikka asiamiestä tai lähettiä käyttäen. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla. Valituksen on saavuttava viranomaiselle virka-aikana ennen 30 päivän valitusajan päättymistä.

Oikeuslaitoksen Internet-sivuilla on tarkemmat ohjeet asiakirjojen toimittamisesta sähköisesti: http://www.oikeus.fi/fi/index/oikeuslaitos/asiakirjojentoimittaminen.html

Lisätietoja

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, joka on hallinto-oikeudessa 260 euroa. Saman lain 5 §:ssä on määritelty niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua. Maksua ei myöskään peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.