Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kokous 11.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 63 Oikaisuvaatimus viranhaltijapäätökseen TUUDno-2019-910 Tuusulan koulujen liikuntasalivuorot lukuvuodelle 2019-2020, Spirit Shakin' Cheerleaders ry

TUUDno-2019-910

Valmistelija

 • Risto Kanerva, vapaa-aikapalveluiden päällikkö, risto.kanerva@tuusula.fi
 • Pia Järvenpää, toimialasihteeri, pia.jarvenpaa@tuusula.fi

Perustelut

Spirit Shakin' Cheerleaders ry hakee 31.5.2019 lähettämällään oikaisuvaatimuksella muutosta sivistysjohtajan päätökseen Tuusulan koulujen liikuntasalivuoroihin lukuvuodelle 2019-2020.

Luovutettaessa Tuusulan koulujen liikuntatiloja ja muita koulutiloja ulkopuolisten käyttöön, noudatetaan kasvatus- ja koulutuslautakunnan 27.10.2015 § 76 päätöksessä vahvistamia jakoperusteita.

Myönnettäessä koulujen liikuntatiloja vakiovuoroihin, hakijoihin noudatetaan seuraavaa järjestystä:

 1. koulun toiminta
 2. kasvatus- ja sivistystoimen toiminta
 3. rekisteröityjen tuusulalaisten toimijoiden ryhmät ja ylikunnallisten rekisteröityjen toimijoiden tuusulalaisille kohdistamat ryhmät (huomioiden lasten ja nuorten toiminta)
 4. tuusulalaiset rekisteröimättömät ryhmät
 5. liiketoiminta, elinkeinon harjoittaminen ja ulkopaikkakuntalaiset

 

Koulujen liikuntatilojen myöntämisessä noudatetaan edellä mainittua järjestystä, mutta vuorojen sijoittumiseen sisältyy aina harkintaa esim. liittyen tiloihin, haettavien toimintojen vaatimuksiin ja luonteisiin sekä ryhmien kokoonpanoihin.

Lukuvuodelle 2019-2020 seuralle on myönnetty seuraavat käyttövuorot Riihikallion koululta:

 • maanantai 18:00-20:00 Riihikallion koulu, liikuntasali
 • sunnuntai 10:00-16:00 Riihikallion koulu, liikuntasali
 • sunnuntai 09:30-15:30 Mikkolan koulu, liikuntasali

 

Yhteensä 14 tuntia/viikko.

 

Spirit Shakin' Cheerleaders esittää oikaisuvatimuksessan seuraavat perusteet:

Peruste 1 

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan 27.10.2015 § 76 päätöksessä vahvistamissa jakoperusteissa kohdassa 2 todetaan: Myönnettäessä koulujen liikuntatiloja vakiovuoroihin, otetaan huomioon tilat ja varustus kunkin lajin harrastamisen kannalta. Joidenkin lajien käyttövuoroja keskitetään määrättyihin liikuntasaleihin.

Vastaus: Vakiovuorojaossa seuralla on Riihikallion koulussa lukuvuonna 2019-2020 käytössä 8 tuntia. Vuorojaon jälkeen koulussa on haettavissa 12 tuntia vapaita vuoroja viikonlopussa.

 

Peruste 2 

Vs. toimialasihteeri Pia Järvenpää on 24.5.2019 lähetetyssä sähköpostiviestissä kertonut myöntämisperusteiksi tasapuolisuuden hakijoiden kesken.

Vastaus: Vakiovuorojaossa hylättiin kaksi Spirit Shakin' Cheerleadersin hakemusta Riihikallion kouluun, ti ja to 17-21. Näille ajoille vuorot menivät kansalaisopistolle (ti 18-21) ja kunnan nuorisotyölle (to klo 19-21), nämä hakijat ovat etuoikeutettuja saamaan vuoroja. Riihikallion koulu on varannut omaan käyttöön koko perjantain sekä keskiviikon klo 19 asti, joka osaltaan vähentää seuroille jaettavia vuoroja.

 

Peruste 3
Tuusula on leikannut yhdistyksen salivuorojen määrää vuoden 2016-2017 vuoroista (16,5h) vuoden 2019-2020 päätöksen kahdeksaan (8) tuntiin.

Kunnan edustaja vs. toimialasihteeri oli ennen päätösesityksen laatimista yhteydessä silloiseen yhdistyksen toiminnanjohtajaan. Keskustelussa vahvistettiin yhdistyksen minimitarve vuoroille: vähintään kaksi (2) arkivuoroa ja lisäksi sunnuntaille minimissään kuusi (6) tuntia. Päätöksessä on kuitenkin jätetty toinen arkivuoroista pois.

Vastaus: Seuralle on myönnetty lukuvuodelle 2019 - 2020 vuoroja 14 h/vko.

Vs. toimialasihteeri oli puhelimitse yhteydessä seuran edustajaan jakoluonnosta tehdessään ja jäi siihen ymmärrykseen, että päätöksen myönnetyt vuorot olivat seuralle sopivat, 2 tuntia on 2 vuoroa.

 

Peruste 4

Esitämme, että Tuusulan kunta ottaa vuorojaossaan huomioon myös lajin kysynnän, erityisesti mikäli on tarvetta leikata vuoroja.

Vastaus: Vuorojaossa on otettu huomioon Tuusulan kunnan jakoperusteet, hakemukset TIMMI-järjestelmään sekä jakoluonnoksen työstämisen aikana ollut tieto. Vakiovuorojen jaosta järjestettiin kaksi kuulemis- ja neuvottelutilaisuutta huhtikuun lopulla, jolloin jakoluonnokseen pystyi tekemään muutosehdotuksia. Seurasta ei tilaisuuksiin osallistuttu. Riihikallion koulussa on vakiovuorojaon jälkeen haettavana vuoroja lauantaina ja sunnuntaina, vuoroja haetaan suoraan koulun rehtorilta.

Vakiovuorojen jakoa tullaan kehittämään syksyn 2019 aikana. Kehitystyötä tullaan tekemään yhdessä seurojen edustajien kanssa mm. yhteisessä työpajassa, jossa haetaan keinoja toimintamallin parantamiseen ja eri perusteiden huomioonottamiseen.

Ehdotus

Esittelijä

 • Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi

Kasvatus-  ja sivistyslautakunta päättää

 • hylätä Spirit Shakin' Cheerleaders ry:n 31.5.2019 tekemän oikaisuvaatimuksen sivistysjohtajan viranhaltijapäätökseen 13.5.2019 § 10
 • pitää voimassa sivistysjohtajan viranhaltijapäätöksen 13.5.2019 § 10 todeten, että päätöksenteossa on noudatettu kasvatus- ja koulutuslautakunnan 27.10.2015 § 76 päätöksessä vahvistamia jakoperusteita.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Valitusoikeus

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Valitus on tehtävä kirjallisesti.

Valitusviranomainen

Päätökseen haetaan muutosta Helsingin hallinto-oikeudelta.

Valitusviranomaisen yhteystiedot
Helsingin hallinto-oikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
Puhelin 029 56 42000
Faksi 029 56 42079
sähköposti helsinki.hao@oikeus.fi

Valitusaika ja tiedoksisaanti

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaantipäivästä. Ajan laskeminen alkaa tiedoksisaantipäivää seuraavasta päivästä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu kuitenkin vielä seuraavan arkipäivän virka-ajan päättymiseen.

Tiedoksisaantipäivä lasketaan seuraavasti:

 • Jos päätös on luovutettu asianosaiselle tai tämän edustajalle tiedoksisaantipäivä ilmenee tiedoksiannosta laaditusta kirjallisesta todistuksesta
 • Jos päätös on lähetetty postitse saantitodistusta vastaan, tiedoksisaantipäivä ilmenee saantitodistuksesta
 • Jos päätös on postitettu tavallisena kirjeenä sen katsotaan tulleen tiedoksi seitsemäntenä päivänä postituspäivästä, jollei muuta ilmene
 • Jos päätös on annettu tiedoksi muulle henkilölle kuin asianosaiselle tai tämän edustajalle (sijaistiedoksianto), katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi kolmantena päivänä sijaistiedoksiantoa koskevan tiedoksisaantitodistuksen osoittamasta päivästä

Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen

Valituskirjelmässä, joka osoitetaan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava seuraavat asiat:

 • päätös johon muutosta haetaan
 • valittajan nimi ja kotikunta
 • postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta, mitä muutosta siihen vaaditaan tehtäväksi ja millä perusteilla muutosta vaaditaan

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

 • valituksenalainen päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 • tiedoksisaantitodistus tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiamiehen valtakirja, mikäli asiamiehenä ei toimi asianajaja tai yleinen oikeusavustaja
 • mahdolliset asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajassa hallinto-oikeudelle.

Valituksen voi toimittaa henkilökohtaisesti, postitse tai maksettuna postilähetyksenä, sähköisellä tiedonsiirtomenetelmällä taikka asiamiestä tai lähettiä käyttäen. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla. Valituksen on saavuttava viranomaiselle virka-aikana ennen 30 päivän valitusajan päättymistä.

Oikeuslaitoksen Internet-sivuilla on tarkemmat ohjeet asiakirjojen toimittamisesta sähköisesti: http://www.oikeus.fi/fi/index/oikeuslaitos/asiakirjojentoimittaminen.html

Lisätietoja

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, joka on hallinto-oikeudessa 260 euroa. Saman lain 5 §:ssä on määritelty niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua. Maksua ei myöskään peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.