Ikäihmisten neuvosto, kokous 25.2.2019

§ 14 Högberginhaara 10, asemakaavan laatimishakemus / asemakaavan muutoshakemus, ikäihmisten neuvoston lausunto

TUUDno-2018-1327

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Petteri Puputti, kaavasuunnittelija, petteri.puputti@tuusula.fi

Perustelut

Kaava- ja kaavamuutoshakemusten käsittely

Jos maanomistaja tekee aloitteen kaavan muuttamisesta tai laatimisesta ja alueen kaavoittaminen koskee maanomistajan etua, oikeutta ja velvollisuutta sillä tavoin välittömästi, on hänellä oikeus saada kunnan viranomaisen ratkaisu aloitteeseensa. Asemakaavoja koskevat hakemukset käsitellään kuntakehityslautakunnassa ja kunnanhallituksessa.  Mikäli hakemuksesta tehdään myönteinen päätös, laaditaan hakijan ja kunnan välille kaavoituksen käynnistämissopimus kun hanke on todettu I-prioriteetin hankkeeksi eli ns. kärkihankkeeksi. Käynnistämissopimuksen hyväksymisen jälkeen kaavahanke käynnistyy.

Mikäli kuntakehityslautakunta ja kunnanhallitus tekevät kielteisen päätöksen kaavamuutoshankkeeseen, hakija voi tehdä päätöksestä oikaisuvaatimuksen, jonka käsittelee kunnanhallitus. Tästä kunnanhallituksen oikaisuvaatimuksen käsittelypäätöksestä voi valittaa - maanomistajan aloitteeseen annettu kunnan viranomaisen ratkaisu kaavan muuttamisesta tai laatimisesta on valituskelpoinen ja siitä voidaan tehdä kunnallisvalitus (KHO 4.4.2003 t. 851). Myös kunnan päätös, jolla maanomistajan aloitteesta vireille tulleen kaavahankkeen valmistelu on keskeytetty, on valituskelpoinen ja tästäkin voidaan tehdä kunnallisvalitus (KHO 27.10.2009 t. 2628). Kunnanhallituksen päätöksestä tulee tehdä ensin oikaisuvaatimus. Sen sijaan kunnan omasta aloitteesta tehty päätös kaavan muuttamisesta on vain valmistelua eikä tästä päätöksestä voi valittaa (KHO 2003:16).

Hakemus

Maanomistajat hakevat asemakaavan muutosta rakennuspaikan käyttöä tehostaakseen Etelä-Tuusulan Maantiekylässä sijaitseville kiinteistöille 858-411-5-221 ja 858-411-5-220. Kiinteistöjen katuosoite on Högberginhaara 10, 04360 Tuusula. Kiinteistön 858-411-5-221 pinta-ala on 32015 mja kiinteistön 858-411-5-220 pinta-ala 36651 m2. Molemmilla kiinteistöillä on eri omistaja. Kunnan maanomistus alueella rajoittuu lähinnä katu- ja suojaviheralueisiin.

Kiinteistöt sijaitsevat Maantiekylässä Kulomäen työpaikka-alueella. Alue sijaitsee Tuusulan etelälaidalla lähellä Helsinki-Vantaan lentoasemaa ja tulevaa Kehä IV:ää(Kulomäentie). Kaavamuutosalueella on tällä hetkellä yksi vastavalmistunut Logitrin logistiikkarakennus(32269 k- m2). Rakennuspaikan rakennusoikeus on käytetty ja rakennusta on tarve laajentaa rakennusoikeutta nostamalla.

Kaavoitustilanne

Hakemuksen kohteena olevat kiinteistöt 5:220 ja 5:221 sijaitsevat asemakaava-alueella(Kulomäentien työpaikka-alue, kaava nro 3424) korttelissa 9004. Ajantasa-asemakaavassa kiinteistöjen alue on osoitettu KTY-17 merkinnällä toimitilarakennusten korttelialueeksi. Korttelin rakennusoikeus määräytyy tehokkuusluvun e=0.45 mukaan. Tonttijako on ohjeellinen.

Asemakaava-alueen ulkopuolella ei ole oikeusvaikutuksellista kunnan laatimaa kaavaa. Kiinteistöt sijoittuvat Maantiekylän oikeusvaikutuksettoman osayleiskaavan alueelle, jossa alue on osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi(M). Alue rajautuu työpaikkarakentamisen alueeseen(TP8).

Asemakaava-alueen ulkopuolella maankäyttöä ohjaa oikeusvaikutteisena kaavana Uudenmaan maakuntakaava. Maakuntakaavassa työpaikka-alue sijoittuu taajamatoimintojen alueelle. Merkinnällä osoitetaan yksityiskohtaista suunnittelua edellyttävät asumiseen, palvelu- ja työpaikka- sekä muihin taajamatoimintoihin varattavat rakentamisalueet. Lisäksi kiinteistö sijoittuu lentomelualueelle 1. Lentomelualueelle 1 ei yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa saa osoittaa uutta melun haittavaikutuksille herkkää toimintaa. Alueella jo olevan asutuksen ja muun melulle herkän toiminnan säilyttäminen ja täydentäminen on mahdollista.

Koko kunnan yleiskaavatyö on käynnissä, ehdotusvaiheessa. Alustavassa kaavaehdotuksessa hakemuksen mukainen kaavamuutosalue on osoitettu työpaikka-alueeksi merkinnällä TP. Alue varataan monipuolisille työpaikkatoiminnoille, kuten toimistoille, palveluille, logistiikalle ja teollisuustoiminnoille.

Kaavoitussuunnitelma 2018 - 2022

Valtuusto on kokouksessaan 11.12.2017 § 218 hyväksynyt kaavoitussuunnitelman vuosille 2018 – 2022. Kaavoitussuunnitelmaan on merkitty Kulomäentien työpaikka-alue III asemakaavan laatiminen II-luokan tulossa olevana hankkeena. Tulossa olevat hankkeet ovat kaavoitushankkeita, joita pääasiassa valmistellaan kiireellisempien jälkeen. Asemakaavahanke on piirretty symbolisella kohdemerkinnällä kiinteistön 5:221 länsipuoleiselle alueelle ja ympäristöön. Odottavia hankkeita on tavoitteena valmistella viisivuotisen suunnittelujakson loppupuolella.

Harkinta

Kiinteistöt sijaitsevat teollisuusalueella, olevan rakenteen sisällä ja valmiin kunnallistekniikan äärellä. Kulomäentie on jo osa kaavoitussuunnitelmaa. Kaavatyön käynnistyessä suunnittelualueen tarkoituksenmukaisesta rajauksesta on hyvä neuvotella lähialueen maanomistajien kanssa ja harkita ko. alueiden sisällyttämistä samaan kaavamuutokseen. Asemakaavamuutos ja mahdollinen laajennus eivät muuta alueiden käyttötarkoitusta vaan tehostavat alueen käyttöä.

Lisätietoja: kaavasuunnittelija Petteri Puputti, p. 040 314 3515 sekä kaavoituspäällikkö Pia Sjöroos, p. 040 314 2014.

Ehdotus

Esittelijä

Asko Honkanen, kuntasuunnittelupäällikkö, asko.honkanen@tuusula.fi

Kuntakehityslautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että

 • Tuusulan kunta käynnistää kaavamuutoksen valmistelun kun kaavoituksen käynnistämissopimus on hyväksytty. Mikäli suunnittelualuetta on tarkoituksen mukaista laajentaa, neuvotellaan myös muiden lähialueen maanomistajien kanssa ko. alueiden sisällyttämisestä samaan asemakaavan ja laaditaan tarvittavat kaavoituksen käynnistämissopimukset,
 • kunnanhallitus toteaa, että kaavamuutos on Tuusulan kunnan kannalta tärkeä yrityshanke, joten kaavatyö käynnistetään kiireellisenä kärkihankkeena. Kaavamuutoksen laatimisen kustannuksista neuvotellaan maanomistajien kanssa.

Kuntakehityslautakunta päättää lisäksi

 • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Petteri Puputti, kaavasuunnittelija, petteri.puputti@tuusula.fi

Ehdotus

Esittelijä

Harri Lipasti, kansliapäällikkö, harri.lipasti@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

 • että Tuusulan kunta käynnistää kaavamuutoksen valmistelun kun kaavoituksen käynnistämissopimus on hyväksytty. Mikäli suunnittelualuetta on tarkoituksen mukaista laajentaa, neuvotellaan myös muiden lähialueen maanomistajien kanssa ko. alueiden sisällyttämisestä samaan asemakaavan ja laaditaan tarvittavat kaavoituksen käynnistämissopimukset
 • todeta, että kaavamuutos on Tuusulan kunnan kannalta tärkeä yrityshanke, joten kaavatyö käynnistetään kiireellisenä kärkihankkeena. Kaavamuutoksen laatimisen kustannuksista neuvotellaan maanomistajien kanssa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Risto Kanerva, vapaa-aikapalveluiden päällikkö, risto.kanerva@tuusula.fi

Perustelut

Kaavamuutoksen tarkoitus on tukea yritystoimintaa Tuusulan kunnan strategian mukaisesti. Kulomäentien työpaikkaalueen osoitteessa Högberginhaara 10 sijaitsevaa yritystonttia tehostetaan nostamalla tonttitehokkuutta.
 
Suunnittelun tavoitteet ja alue 

Suunnittelualue sijaitsee Maantiekylässä Kulomäen työpaikka-alueella ja Etelä-Tuusulassa lähellä Helsinki-Vantaan lentoasemaa sekä tulevaa Kehä IV:ää (Kulomäentie). Tavoitteena on tehostaa alueen maankäyttöä korottamalla nykyistä 0.45 tonttitehokkuutta. Suunnittelualueen itälaidalla on tarve 2 000 k-m 2  lisärakentamiselle. Kokonaisuudessaan tavoitteena on nostaa suunnittelualueen tehokkuudeksi noin 0.5-0.7. Samalla tarkistetaan muut asemakaavan ajanmukaistamistarpeet. 

Suunnittelun taustatietoa
 
Suunnittelualueen pohjoisosassa sijaitsee tällä hetkellä yksi vastavalmistunut Logitrin logistiikkarakennus(32 269 k-m 2 ). Rakennuspaikan rakennusoikeus on käytetty ja rakennusta on tarve laajentaa rakennusoikeutta nostamalla. 
 
Suunnittelualue on suurelta osin yksityisomistuksessa. Kunnan maanomistus alueella rajoittuu lähinnä katu- ja suojaviheralueisiin. Pohjoisosan tontti jakautuu kahteen kiinteistöön, joilla on molemmilla eri omistaja. 
 
Kaavoitus on tullut vireille maanomistajien aloitteesta. Kunta valmistelee asemakaavan muutoksen perusteella mahdollisesti kyseeseen tulevat maankäyttösopimukset tontinomistajien kanssa käytävissä neuvotteluissa. Kunnanhallitus
on kokouksessaan 15.10.2018 päättänyt todeta, että kaavamuutos on Tuusulan kunnan kannalta tärkeä yrityshanke, joten kaavatyö käynnistetään kiireellisenä kärkihankkeena. 

Suunnittelualueella on voimassa Kulomäentien työpaikka-alueen asemakaava, joka on tullut voimaan vuonna 2008. Osa alueesta on asemakaavoittamatonta aluetta. Kortteli 9004 on merkitty asemakaavassa toimitilarakennusten kortteli-
alueeksi (KTY-17). Korttelin rakennusoikeus määräytyy tehokkuusluvun e=0.45 mukaan. Tonttijako on ohjeellinen.

Aluetta koskee Maantiekylän oikeusvaikutukseton osayleiskaava, jossa alueen pohjoisosa on osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi (M) ja eteläinen osa työpaikkarakentamisen alueeksi (TP8). 
 
Tuusulan yleiskaava 2040 on ehdotusvaiheessa. Alustavassa kaavaehdotuksessa suunnittelualue on osoitettu työpaikka-alueeksi (TP). Alue varataan monipuolisille työpaikkatoiminnoille, kuten toimistoille, palveluille, logistiikalle ja teolli-
suustoiminnoille. Lisäksi suunnittelualue sijaitsee 55 - 60 Lden lentomelualueella ja sen pohjois- ja länsipuolelle on merkitty ekologinen yhteystarve.  

Uudenmaan maakuntakaavassa (saanut lainvoiman 31.5.2016) suunnittelualue sijoittuu taajamatoimintojen alueelle. Merkinnällä osoitetaan yksityiskohtaista suunnittelua edellyttävät asumiseen, palvelu- ja työpaikka- sekä muihin taaja-
matoimintoihin varattavat rakentamisalueet. Lisäksi suunnittelualue sijoittuu lentomelualueelle 1. Lentomelualueelle 1 ei yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa saa osoittaa uutta melun haittavaikutuksille herkkää toimintaa. Alueella jo
olevan asutuksen ja muun melulle herkän toiminnan säilyttäminen ja täydentäminen on mahdollista.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto:

Tämän kaavatyön yhteydessä tulee varmistaa, että Tuusulan ja Vantaan rajaseudulla olevien ulkoilureittien suunnittelu ja yhdistäminen on mahdollista esim. kaavassa mainittuja ekologisia viheryhteyksiä hyödyntäen. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalla ei ole OAS:aan tässä vaiheessa muuta lausuttavaa.

Ehdotus

Esittelijä

Tiina Simons, kehittämispäällikkö, tiina.simons@tuusula.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää antaa Högberginhaara 10, asemakaavan muutos nro 3621, osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan asiaselostuksessa esitetyn lausunnon.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi
Markus Torvinen, opetuspäällikkö, markus.torvinen@tuusula.fi

Perustelut

Kaavamuutoksen tarkoitus on tukea yritystoimintaa Tuusulan kunnan strategian mukaisesti. Kulomäentien työpaikkaalueen osoitteessa Högberginhaara 10 sijaitsevaa yritystonttia tehostetaan nostamalla tonttitehokkuutta.
 
Suunnittelun tavoitteet ja alue 

Suunnittelualue sijaitsee Maantiekylässä Kulomäen työpaikka-alueella ja Etelä-Tuusulassa lähellä Helsinki-Vantaan lentoasemaa sekä tulevaa Kehä IV:ää (Kulomäentie). Tavoitteena on tehostaa alueen maankäyttöä korottamalla nykyistä 0.45 tonttitehokkuutta. Suunnittelualueen itälaidalla on tarve 2 000 k-m 2  lisärakentamiselle. Kokonaisuudessaan tavoitteena on nostaa suunnittelualueen tehokkuudeksi noin 0.5-0.7. Samalla tarkistetaan muut asemakaavan ajanmukaistamistarpeet. 

Suunnittelun taustatietoa
 
Suunnittelualueen pohjoisosassa sijaitsee tällä hetkellä yksi vastavalmistunut Logitrin logistiikkarakennus(32 269 k-m 2 ). Rakennuspaikan rakennusoikeus on käytetty ja rakennusta on tarve laajentaa rakennusoikeutta nostamalla. 
 
Suunnittelualue on suurelta osin yksityisomistuksessa. Kunnan maanomistus alueella rajoittuu lähinnä katu- ja suojaviheralueisiin. Pohjoisosan tontti jakautuu kahteen kiinteistöön, joilla on molemmilla eri omistaja. 
 
Kaavoitus on tullut vireille maanomistajien aloitteesta. Kunta valmistelee asemakaavan muutoksen perusteella mahdollisesti kyseeseen tulevat maankäyttösopimukset tontinomistajien kanssa käytävissä neuvotteluissa. Kunnanhallitus on kokouksessaan 15.10.2018 päättänyt todeta, että kaavamuutos on Tuusulan kunnan kannalta tärkeä yrityshanke, joten kaavatyö käynnistetään kiireellisenä kärkihankkeena. 

Suunnittelualueella on voimassa Kulomäentien työpaikka-alueen asemakaava, joka on tullut voimaan vuonna 2008. Osa alueesta on asemakaavoittamatonta aluetta. Kortteli 9004 on merkitty asemakaavassa toimitilarakennusten kortteli-
alueeksi (KTY-17). Korttelin rakennusoikeus määräytyy tehokkuusluvun e=0.45 mukaan. Tonttijako on ohjeellinen.

Aluetta koskee Maantiekylän oikeusvaikutukseton osayleiskaava, jossa alueen pohjoisosa on osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi (M) ja eteläinen osa työpaikkarakentamisen alueeksi (TP8). 
 
Tuusulan yleiskaava 2040 on ehdotusvaiheessa. Alustavassa kaavaehdotuksessa suunnittelualue on osoitettu työpaikka-alueeksi (TP). Alue varataan monipuolisille työpaikkatoiminnoille, kuten toimistoille, palveluille, logistiikalle ja teolli-
suustoiminnoille. Lisäksi suunnittelualue sijaitsee 55 - 60 Lden lentomelualueella ja sen pohjois- ja länsipuolelle on merkitty ekologinen yhteystarve.  

Uudenmaan maakuntakaavassa (saanut lainvoiman 31.5.2016) suunnittelualue sijoittuu taajamatoimintojen alueelle. Merkinnällä osoitetaan yksityiskohtaista suunnittelua edellyttävät asumiseen, palvelu- ja työpaikka- sekä muihin taaja-
matoimintoihin varattavat rakentamisalueet. Lisäksi suunnittelualue sijoittuu lentomelualueelle 1. Lentomelualueelle 1 ei yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa saa osoittaa uutta melun haittavaikutuksille herkkää toimintaa. Alueella jo
olevan asutuksen ja muun melulle herkän toiminnan säilyttäminen ja täydentäminen on mahdollista.

Kasvatus- ja sivistylautakunnan lausunto:

Tämän kaavatyön yhteydessä tulee varmistaa, että Tuusulan ja Vantaan rajaseudulla olevien ulkoilureittien suunnittelu ja yhdistäminen on mahdollista esim. kaavassa mainittuja ekologisia viheryhteyksiä hyödyntäen. 

Ehdotus

Esittelijä

Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää antaa Högberginhaara 10, asemakaavan muutos nro 3621, osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan asiaselostuksessa esitetyn lausunnon.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Vilma Karjalainen, kaavasuunnittelija, vilma.karjalainen@tuusula.fi

Perustelut

Perustelu
Kaavoitus on aloitettu vuonna 2018 maanomistajan aloitteesta vähäisenä kaavana. Kaavamuutoshakemus on hyväksytty Kuntakehityslautakunnassa 10.10.2018 § 109 ja Kunnanhallituksessa 15.10.2018 § 345. Kaavamuutos on tullut vireille kuulutuksella 31.10.2018. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 1.11.–30.11.2018. Vireilletulosta ja OAS:n nähtävilläolosta on ilmoitettu osallisille kirjeillä ja verkkosivulla www.tuusula.fi/kuulutukset sekä lehti-ilmoituksella Viikkouutiset-lehdessä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta vastaanotettiin 6 lausuntoa. Lausunnot kohdistuivat pääasiassa olemassa olevien johtojen ja muuntamoiden sekä ekologisen viheryhteyden virkistyskäyttömahdollisuuksien huomioimiseen kaavatyössä. Kaava-alueen maanalaiset johdot ja puistomuuntamot merkittiin tarpeellisissa määrin kaavakartalle ja mainittu ekologinen yhteystarve rajautuu kaava-alueen ulkopuolelle. Mielipiteitä ei jätetty.

Asemakaavan muutos koskee osaa korttelista 9004, joka sijoittuu Maantiekylään Kulomäen työpaikka-alueelle ja Etelä-Tuusulaan lähelle Helsinki-Vantaan lentoasemaa sekä tulevaa Kehä IV:ää (Kulomäentie). Kaavaratkaisu tukee yritystoimintaa Tuusulan kunnan strategian mukaisesti tehostamalla yritysalueen tontinkäyttöä korottaen nykyistä 0.45 tonttitehokkuutta ja mahdollistaen lisärakentamisen tontille.

Kaavamuutosalue on yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty tontin omistajan hakemuksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan kanssa. Kaavaratkaisussa alueen käyttötarkoitus pysyy entisellään toimitilarakennusten korttelialueena (KTY) ja rakennusoikeus määräytyy korotetun tehokkuusluvun e=0.5 mukaan. Tontin suurin sallittu kerrosluku (II) ja autopaikkavaatimus säilyvät ennallaan.

Asemakaavan muutoksen vaikutukset verrattuna voimassa olevaan asemakaavaan ovat vähäisiä. Lisärakentaminen tontilla vaikuttaa vähäisesti hulevesien käsittelyyn, kun piha-ala muuttuu kattoalaksi, josta vedet johdetaan itäpuoleiseen ojaan. Rakennuksen laajennus on suurikokoinen, mutta työpaikka-alueen kokonaisuuteen suhteutettuna sopiva. Lisärakentaminen työpaikka-alueella mahdollistaa uusien työpaikkojen syntymisen. Maankäyttökorvauksista sovitaan maanomistajan kanssa käytävissä maapoliittisissa neuvotteluissa.

Ehdotus

Esittelijä

Marko Härkönen, kuntakehitysjohtaja, marko.harkonen@tuusula.fi

Kuhtakehityslautakunta päättää

 • hyväksyä laaditun Högberginhaara 10 asemakaavamuutosehdotuksen
 • asettaa asemakaavan muutosehdotuksen MRA 27§:n mukaisesti julkisesti nähtäville.

Lisäksi kuntakehityslautakunta päättää

 • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

 • Vilma Karjalainen, kaavasuunnittelija, vilma.karjalainen@tuusula.fi

Perustelut

Kuntakehityslautakunta on 23.1.2019 § 14 päättänyt asettaa asemakaavan muutosehdotuksen MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville ja pyytää kaavasta tar-vittavat lausunnot. Ehdotus on nähtävillä 7.2.–8.3.2019. Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 15.3.2019. Lausunto toimitetaan osoitteella Tuusulan kunta, kaavoitus, PL 60, 04301 TUUSULA tai sähköpostitse osoitteeseen kaavoitus(at)tuusula.fi. Mahdollisesta lisäajasta lausunnon antamista varten sovitaan kaavoitussihteeri Benita Salmisen kanssa p. 040 314 3511 tai sp. benita.salminen(at)tuusula.fi. Lisätietoja kaavasta antaa kaavasuunnittelija Vilma Karjalainen p. 040 314 2017.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Ikäihmisten neuvosto päättää

 • merkitä tiedokseen lausuntopyynnön ja keskustella asemakaavan muutosehdotuksesta.