Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, kokous 22.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan kokoukset 2019

TUUDno-2019-102

Valmistelija

 • Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Perustelut

Kokousajat

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan vuoden 2019 kokousajoiksi esitetään seuraavia päiviä (kokousten alkamisajankohdasta keskustellaan ja sovitaan ensimmäisessä kokouksessa):

 • 22.1. klo 17.30
 • 12.2. (hyvinvointikertomus ja –suunnitelma)
 • 12.3. (hyvinvointikertomus ja –suunnitelma, järjestöavustukset)
 • 3.4. (hyvinvointikertomus ja –suunnitelma)
 • 21.5. (1.osavuosikatsaus, EVA-menettely)
 • 11.6. (arviointikertomus)
 • 27.8. (arviointikertomus, talousarvio 2020)
 • 24.9. (2.osavuosikatsaus ja talousarvio)
 • 22.10. (osallistuva budjetointi 2020)
 • 19.11. (vuoden 2020 kokousajat ja seminaarit)
 • 13.12. (käyttösuunnitelma 2020)

 

Seminaarit

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta kutsuu muut lautakunnat ja neuvostot Hyvinvointiseminaariin 29.3. (tai 5.4.). Hyvinvointiseminaari palvelee kunnan hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman laadintaa, vaikutusten ennakkoarvointimenettelyn (EVA) käyttöönottoa sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan, muiden lautakuntien ja neuvostojen yhteistyötä. Seminaarin ohjelma rakentuu asiantuntijapuheenvuoroista, dialogista ja yhteisestä työskentelystä.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta esittää muille Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän kunnille hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakuntien yhteistä seminaaria kuntien välisen ja kuntien ja Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän välisen yhteistyön rakentamiseksi sekä alueellisen hyvinvointikertomus ja –suunnitelmatyön käynnistämiseksi.


Esityslistan toimittaminen ja sähköinen kokousmenettely

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali lähetetään sähköisesti. Esityslista toimitetaan kokousta edeltävänä torstaina, mikäli muusta aikataulusta ei sovita.

Kunnan johtoryhmässä on päätetty, että jäsenille maksetaan omien atk-laitteiden käyttämisestä luottamustehtävän hoitamiseen 10 euroa kuukaudessa, mikäli korvaus ei tule muulta toimielimeltä. Korvaus maksetaan kokouspalkkioiden maksamisen yhteydessä.

Varajäsenen kutsuminen

Toimielimen jäsenen on kutsuttava varajäsen sijaansa, mikäli hän ei pääse kokoukseen. Kun jäsen on esteellinen jossakin kokousasiassa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi kutsua varajäsenen yksittäisen asian käsittelyyn. 
Myös puheenjohtaja, esittelijä tai toimielimen sihteeri voivat toimittaa kutsun varajäsenelle. 

Pöytäkirjan tarkastaminen

Pöytäkirja tarkastetaan sen valmistuttua ja se julkaistaan yleisessä tietoverkossa.
 

Ehdotus

Esittelijä

 • Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päättää 

 • vuoden 2019 kokousaikataulusta esityksen mukaisesti
 • sopia kokouskäytännöistä esityksen mukaisesti
 • kutsua kunnassa toimivat luottamuselimet, neuvostot sekä viranhaltijoita hyvinvointiseminaariin 29.3.
 • esittää Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymälle sekä siihen kuuluvien kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnille yhteisen seminaarin pitämistä yhteistyön rakentamiseksi sekä alueellisen hyvinvointikertomus ja -suunnitelmatyön käynnistämiseksi
 • tarkastaa pöytäkirjan heti sen valmistuttua ja se julkaistaan yleisessä tietoverkossa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Lisäksi päätettiin

 • ehdottaa Keski-Uudenmaan sote-kuntien hytelautakunnille yhteisen seminaarin järjestämistä.

Tiedoksi

kirjaamo

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.