Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, kokous 22.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan kokouksiin osallistuvat viranhaltijat ja muut tahot 2019

TUUDno-2019-101

Valmistelija

 • Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Perustelut

Hallintosäännön 113 § mukaan toimielimen jäsenten ja esittelijän lisäksi toimielimen kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus pormestarilla, kunnanhallituksen varapuheenjohtajilla apulaispormestareilla ja kansliapäälliköllä muiden toimielinten kokouksessa, ei kuitenkaan tarkastuslautakunnan eikä valtuuston tilapäisen valiokunnan kokouksessa eikä vaalilaissa säädettyjen vaalitoimielinten kokouksissa. 

Toimielin päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta. Nuorisovaltuusto voi nimetä lautakuntien kokouksiin edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus. Nuorisovaltuuston edustajalla ei kuitenkaan ole läsnäolo-oikeutta lautakuntien erikseen rajaamissa asioissa. 

Toimielimen esittelijä tai puheenjohtaja voi päättää asiantuntijan kuulemisesta yksittäisessä asiassa. Asiantuntija voi olla läsnä kokouksessa asiasta käytävän keskustelun päättymiseen asti.

Hallintosäännön 120§ mukaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan esittelijänä toimii kansliapäällikkö tai määräämänsä viranhaltija. Kansliapäällikön päätöksellä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan sihteeriksi on määrätty kuntatoimialan kehittämispäällikkö. 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan sihteerinä toimii osallisuuskoordinaattori. Hallintopalvelusihteeri toimii lautakunnan sihteerinä, kunnes osallisuuskoordinaattori aloittaa tehtävässään.

Kunnan uuden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen mallin valmistelussa on noussut esiin tarve vahvistaa neuvostojen ja lautakuntien yhteistyötä. Neuvostojen sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan yhteistyön rakentamiseksi ja tiedonkulun parantamiseksi esitetään, että jokaisesta neuvostosta nimetään yksi edustaja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakuntaan.
 

Ehdotus

Esittelijä

 • Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päättää

 • että, viranhaltijoista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan kokouksiin vakituisesti osallistuvat esittelijän lisäksi sihteeri
 • pyytää nuorisovaltuustoa, vammaisneuvostoa, ikäihmisten neuvostoa sekä lapsi- ja perheasiainneuvostoa valitsemaan jäsenistään edustajan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan kokouksiin lautakunnan toimiajaksi
 • että, lautakunnan puheenjohtajalla ja esittelijällä on oikeus kutsua kokouksiin asiakohtaisia asiantuntijoita.

---

Esittelijä muutti päätösehdotuksen 3. kohtaa seuraavaksi:

 • että, lautakunnan puheenjohtajalla ja esittelijällä on oikeus kutsua kokouksiin asiakohtaisia asiantuntijoita tai sidosryhmien edustajia.

 

Päätös

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päätti

 • että, viranhaltijoista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan kokouksiin vakituisesti osallistuvat esittelijän lisäksi sihteeri
 • pyytää nuorisovaltuustoa, vammaisneuvostoa, ikäihmisten neuvostoa sekä lapsi- ja perheasiainneuvostoa valitsemaan jäsenistään edustajan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan kokouksiin lautakunnan toimiajaksi
 • että, lautakunnan puheenjohtajalla ja esittelijällä on oikeus kutsua kokouksiin asiakohtaisia asiantuntijoita tai sidosryhmien edustajia.
   

Tiedoksi

ikäihmisten neuvosto, lapsi- ja perheasiain neuvosto, vammaisneuvosto ja nuorisovaltuusto.

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.