Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, kokous 12.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Työllisyysohjelma 2019 - 2020

TUUDno-2019-451

Valmistelija

  • Laura Smolander, maahanmuutto-työllisyysasioiden päällikkö, laura.smolander@tuusula.fi
  • Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Perustelut

Työllisyydenhoitoa on tehty kunnassamme vuosien varrella useassa yksikössä, jokainen omista näkökulmistaan käsin. Vuoden 2018 alussa työllisyydenhoidon parissa toimineita koottiin yhteen kuntakehityksen ja tekniikan toimialalle ja perustettiin työllisyyspalvelut, joka hoitaa työllisyydenhoitoon liittyviä asioita aiempaa keskitetymmin: ohjeistaa, valmentaa, ohjaa ja tukee eri tahoja. Vuoden 2019 alusta työllisyyspalveluista tuli osa Yhteisten palveluiden palvelualuetta.

Työllisyyspalveluiden perustehtävä on tarjota asiakkaille maksutonta palveluohjausta työllistymisen edistämisessä tai kohdallisten palveluiden piiriin. Palveluiden tavoitteena on pitkäaikaistyöttömien työllistymisen edistäminen ja toiminnalla on tarkoitus vaikuttaa pitkä-aikaistyöttömyyden kasvuun ennaltaehkäisevästi Tuusulan kunnassa. Toiminta edistää osaltaan sekä elinvoimaa että kuntalaisten hyvinvointia.

Nyt valmisteilla oleva työllisyysohjelma toimii työkaluna työllisyyden edistämisen ohjauksessa ja seurannassa. Se myös tulee olemaan osa kunnan hyvinvointisuunitelmaa.

Työllisyysohjelmassa esitellään tilannekuva Tuusulan työllisyystilanteeseen sekä työllisyyden kehittymiseen. Työllisyystilannetta vertaillaan myös naapurikuntien tilanteeseen. Ohjelmaan on kirjattu työllisyydenhoidon tavoitteita ja painopisteitä vuosille 2019-2020. Ohjelmassa esitellään toimenpiteet nuorten, työikäisten aikuisten sekä erityisryhmäien osalta. Myös työllisyydenhoitoon osoitetut resurssit esitellään työllisyyspalveluiden henkilöstöresurssien, ostopalveluresurssien, TYP-verkostotyön ja resursoinnin sekä velvoitetyöllistämisen näkökulmista. Työllisyydenhoidon kohdennetut taloudelliset tuet esitellään ohjelmassa: työllistämisen kuntalisä yrityksille, kesätyötuki nuorten työllistämiseen, palkkatuettujen työpaikkojen lisätuki, kohdennetut lyhytkorttikoulutukset ja matkakorvaukset työkokeilujen ajalta. Ohjelman liitteeksi on koottu vuosittain vahvistettavat määrärahat sekä kriteerit tukien myöntämiselle.

Työllisyyspalveluiden painopisteistä ja toiminnan painopisteiden suuntaamisesta on hyvä käydä keskustelua luottamushenkilöiden ja asiantuntijoiden kesken. Mahdollisia painopisteitä ovat:

  • Voimavarojen ja palveluiden keskittäminen vaikeimmin työllistyviin henkilöihin. Näiden henkilöiden määrä on jatkanut kasvuaan tasaisesti ja tämä ryhmä on taloudellisesti kaikkein kalliimmaksi tuleva ryhmä kunnassa. Ryhmän auttaminen eteenpäin on hidasta, kallista ja sopivien palveluketjujen puuttuessa myös hankalaa.
  • Voimavarojen ja palveluiden keskittäminen pääsääntöisesti ennaltaehkäisevään toimintaan. Palveluiden tuottaminen ennaltaehkäisevästi on pitkällä aikavälillä kustannuksiltaan tehokkaampaa ja helpompaa kuin palveluiden tuottaminen jo pitkään työttömänä työnhakijoina olleille henkilöille. Tässä toiminnassa säästöjen laskeminen on vaikeampaa, eikä suoria säästöjä saada samalla tavalla laskettua kuin keskittymällä pitkäaikaistyöttömien palveluihin.

Ennaltaehkäisevässä toiminnassa säästöjen laskeminen on hankalampaa, eikä suoria säästöjä saada samalla tavalla laskettua kuin keskittymällä pitkäaikaistyöttömien palveluihin. Hyvinvoinnin edistämistä ennaltaehkäisevä toiminta tukisi paremmin kuin palveluiden tarjoaminen vasta silloin kun työttömyyttä on kertynyt monia vuosia ja työllistyminen on tavoitteena vaikeampi saavuttaa.

Maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö Laura Smolander esittelee työllisyysohjelmaa kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päättää

  • keskustella työllisyyspalveluiden painopisteistä ja toiminnan painopisteiden suuntaamisesta
  • merkitä tiedokseen työllisyysohjelman valmistelutilanteen ja evästää ohjelman jatkovalmistelua osana kunnan hyvinvointisuunnitelmaa vuosille 2019-2021.

Päätös

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta

  • keskusteli työllisyyspalveluiden painopisteistä ja toiminnan painopisteiden suuntaamisesta
  • merkitsi tiedoksi työllisyysohjelman valmistelutilanteen ja evästi ohjelman jatkovalmistelua osana kunnan hyvinvointisuunnitelmaa vuosille 2019-2020.

 

Laura Smolander oli asiantuntijana kokouksessa.