Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, kokous 12.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Hyvinvointikertomus 2017 - 2018 ja -suunnitelma 2019 - 2021, laadinnan eteneminen, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta

TUUDno-2019-39

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Perustelut

Kuntalain 1§ mukaan kunnan tehtävänä on edistää asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan. Vuonna 2011 voimaan tullut terveydenhuoltolaki velvoittaa kuntia raportoimaan valtuustolle vuosittain kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä niitä edistävistä toimenpiteistä. Tämän lisäksi valtuustolle on laadittava kerran valtuustokaudessa laajempi hyvinvointikertomus. Hyvinvointikertomuksen pohjalta asetetaan paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin perustuvat hyvinvoinnin edistämisen painopisteet ja niihin liittyvät toimenpiteet.

Tuusulan viimeisin laaja hyvinvointikertomus laadittiin valtuustokaudesta 2013-2017 ja se hyväksyttiin valtuustossa 8.5.2017. Käynnissä olevalle valtuustokaudelle ei vielä ole laadittu hyvinvointisuunnitelmaa. Hyvinvointisuunnitelman laadinta on tarkoitus tehdä osallistavassa prosessissa ja työ käynnistetään tammikuussa 2019 laatimalla hyvinvointikertomus vuosista 2017- 2018.

Kehittämispäällikkö Heidi Hagman esittelee asiaa kokouksessa.


 

Ehdotus

Esittelijä

Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Vammaisneuvosto päättää

 • käydä läpi ja keskustella hyvinvointikertomuksen ja –suunnitelman laadinnan tavasta ja aikataulusta sekä vammaisneuvoston osallistumisesta työhön.

Päätös

Vammaisneuvosto päätti keskustelun jälkeen

 • osallistua hyvinvointikertomuksen ja –suunnitelman laadintaan kevään 2019 aikana lautakunnan kokouksissa ja mahdollisissa muissa tilaisuuksissa.

Valmistelija

Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Perustelut

Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma on tiivis kuvaus hyvinvoinnista ja terveydestä sekä niiden edistämisestä. Se on kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnittelun, seurannan, arvioinnin ja raportoinnin työväline. Sen laadintaprosessi tukee hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osaamista. Hyvinvointikertomus auttaa tiivistämään eri alojen asiantuntijoiden näkemykset ja yhteiset tavoitteet.
Hyvinvointikertomus  ja -suunnitelma kokoaa yhteen eri tietolähteistä saatavaa monialaista tietoa kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä niihin yhteydessä olevista tekijöistä. Lisäksi kertomus kokoaa tietoa kunnan toimenpiteistä, joilla kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä on tuettu.

Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma ohjaa kunnan hyvinvointipolitiikkaa. Työn alkuvaiheessa on tarpeen kartoittaa kunnan hyvinvointipolitiikan sen hetkinen tilanne: tavoitteet, painoalueet ja toimenpiteet. Lisäksi koostetaan voimassa olevat hyvinvointiin ja terveyden edistämiseen liittyvät asiakirjat ja ohjelmat, jotka ohjaavat kunnan toimintaa. Näin tunnistetaan myös ne alueet, joihin ei ole kiinnitetty riittävästi huomiota.
 
Hyvinvointikertomuksen tarkoitus on myös tuottaa seurantatietoa ohjelmien ja tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksista eli hyvinvointipolitiikan onnistumisesta. Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma on johtamisen työväline. Se toimii strategiatyön sekä vuotuisen kuntasuunnittelun ja seurannan välineenä. Hyvinvointikertomuksen valmistelu on eri toimijoiden yhteinen hyvinvointiasioiden oppimisprosessi.

Hyvinvointikertomus auttaa monin tavoin päättäjää
•    tarjoamalla perusteluja päätöksille
•    auttamalla priorisoimaan toimintaa
•    tukemalla toiminnan arviointia
•    varmistamalla toiminnan resurssit

Laki hyvinvointikertomus- ja suunnitelmatyön taustalla

Kuntalain 1§ mukaan kunnan tehtävänä on edistää asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan. Vuonna 2011 voimaan tullut terveydenhuoltolaki (1326/2010, § 12) velvoittaa kuntia raportoimaan valtuustolle vuosittain kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä niitä edistävistä toimenpiteistä. Tämän lisäksi valtuustolle on laadittava kerran valtuustokaudessa laajempi hyvinvointikertomus. Hyvinvointikertomuksen pohjalta asetetaan paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin perustuvat hyvinvoinnin edistämisen painopisteet ja niihin liittyvät toimenpiteet.

Tulevassa, vielä hyväksymättömässä, laissa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (1.9.2016 8§) maakunnan on valmisteltava omalta osaltaan valtuustokausittain alueellinen hyvinvointikertomus väestön hyvinvoinnista, terveydestä ja niihin vaikuttavista tekijöistä sekä toteutetuista toimenpiteistä. Kertomus laaditaan yhteistyössä alueen kuntien kanssa

Tuusulan edellinen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma

Tuusulan viimeisin hyvinvointisuunnitelma hyväksyttiin valtuustossa kesäkuussa 2013. Edellinen laaja hyvinvointikertomus laadittiin valtuustokaudesta 2013-2017 ja se hyväksyttiin valtuustossa toukokuussa 2017. 


Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma valtuustokaudelle 2017-2021

Kunnassa valmistellaan laaja hyvinvointikertomus ja -suunnitelma kerran valtuustokaudessa ja sen tavoitteita ja toimenpiteitä päivitetään vuosittain osana kuntasuunnittelua. Käynnissä olevalle valtuustokaudelle ei vielä ole laadittu hyvinvointisunnitelmaa. Hyvinvointisuunnitelman laadinta on tarkoitus tehdä osallistavassa prosessissa ja työ käynnistetään tammikuussa 2019 laatimalla hyvinvointikertomus vuosista 2017-2018. Hyvinvointikertomuksen ja suunnitelman on määrä valmistua kevään 2019 aikana siten, että se viedään valtuuston päätettäväksi toukokuussa.

THL on valmistellut suosituksen sekä kunnan että maakunnan hyvinvointikertomuksen minimitietosisällöstä. Listaus liitteenä.

Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma on tiivis kuvaus johtopäätöksineen
•    kunnan toteuttamasta hyvinvointipolitiikasta 
•    väestön terveydestä ja hyvinvoinnista 
•    väestöryhmittäisistä hyvinvointi- ja terveyseroista
•    terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavien tekijöiden muutoksista
•    palvelujärjestelmän toimivuudesta ja kyvystä vastata hyvinvointitarpeisiin 
•    ehkäisevän työn kustannuksista ja mahdollisista vaikutuksista sekä
•    tavoitteista ja toimenpiteistä.

Hyvinvointisuunnitelman tavoitteita ja toimenpiteitä tarkennetaan ja painopisteitä valitaan vuosittain vuosisuunnittelun ja talousarvion laadinnan yhteydessä.
 

Ehdotus

Esittelijä

Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päättää

 • käynnistää hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman laadinnan ja käydä lähetekeskustelun sen laadinnan pohjaksi
 • että, tarkennettu suunnitelma laadinnan tavasta, aikataulusta sekä eri tahojen osallistumisesta työhön käsitellään lautakunnan seuraavassa kokouksessa.

Päätös

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päätti

 • käynnistää hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman laadinnan ja kävi lähetekeskustelun sen laadinnan pohjaksi
 • että, tarkennettu suunnitelma laadinnan tavasta, aikataulusta sekä eri tahojen osallistumisesta työhön käsitellään lautakunnan seuraavassa kokouksessa.

Valmistelija

Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Perustelut

Tuusulassa laaditaan kevään 2019 aikana hyvinvointikertomus vuosilta 2017-2018 sekä hyvinvointisuunnitelma vuosille 2019-2021.

Kertomuksessa ja -suunnitelmassa on tarkoitus tarkastella tuusulalaista hyvinvointia seuraavista näkökulmista:

 • Tuusulalaisten yhdenvertaisuus, identiteetti ja elämänlaatu
 • Tuusulalainen elämäntapa, esteettömyys ja osallisuus
 • Fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky
 • Ympäristö, (julkinen)liikenne ja turvallisuus
 • Ravitsemus
 • Kulttuuri ja sivistys
 • Liikunta ja fyysinen aktiivisuus

Kertomuksessa ja -suunnitelmassa on tarkoitus tehdä myös kohderyhmittäistä tarkastelua:

 • Lapset ja nuoret
 • Aikuiset/Työikäiset
 • Ikäihmiset
 • Vammaiset
 • Maahanmuuttajat ja kotoutujat

Tuusulalaisten hyvinvointia ja terveyttä kuvaavien indikaattoreiden perustan muodostavat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kokoama indikaattoripatteristo. Näiden hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman minimitietosisällön muodostavien indikaattoreiden rinnalle nostetaan indikaattoreita, jotka kuvaavat tuusulalaisten hyvinvoinnin ja terveyden erityispiirteitä.

Kunnan johtoryhmä on nimennyt hyvinvointiryhmän koordinoimaan ja laatimaan hyvinvointikertomusta ja -suunnitelmaa: 

 • Kuntatoimialan kehittämispäällikkö (puheenjohtaja)
 • Osallisuuskoordinaattori (sihteeri)
 • Toimialueiden kehittämispäälliköt (linkki toimialueiden johtoryhmiin)
 • Järjestöjen edustaja (Keski-Uudenmaan yhdistysverkosto)
 • Lautakunnan puheenjohtaja
 • Keusoten edustaja

Hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman laadintaan osallistuu työryhmiä ja viranhaltijoita eri organisaatiotasoilla. Hyvinvointiryhmän "alatyöryhmiä" ei vielä ole nimetty. Ne tullaan nimeämään Hyvinvointiryhmän ensimmäisen kokouksen jälkeen kunnan johtoryhmässä.

Tavoitteena on, että hyvinvointikertomus ja -suunnitelma valmistuu huhtikuun alussa, jotta se etenee valtuuston hyväksyttäväksi toukokuussa tilinpäätöksen aikataulussa. Toukokuussa käynnistyy alueellisen hyvinvointikeromuksen ja -suunnitelman laadinta Keusoten ja kuntien yhteistyönä. Hyvinvointiryhmän ja sen alatyöryhmien nimeämisen viivästymisen takia laadinnan tavoiteaikataulu näyttäytyy haastavana. Aikataulua tullaan tarkastelemaan hyvinvointiryhmän ensimmäisessä kokouksessa 18.2.

Laadinnan aikataulu (alustava):

22.1. HYTE-lautakunta: Lähtölaukaus: aikataulu ja valtuustokauden tavoitteet, lähetekeskustelu prioriteeteille

29.1. -> 5.2. Kunnan johtoryhmä: hyvinvointiryhmän nimeäminen

12.2. HYTE-lautakunta: Tarkempi suunnitelma työn etenemisestä, kertomuksen ja suunnitelman rakenne ja indikaattorit

13.2. Vammaisneuvoston kokous

18.2. Hyvinvointiryhmän kokous

25.2. Ikäihmisten neuvoston kokous

26.2. Hyvinvointiryhmän alatyöryhmien nimeäminen kunnan johtoryhmässä

12.3. Hyvinvointiryhmän kokous

12.3. HYTE-lautakunta: Indikaattoritarkastelu jatkuu, tavoitteiden luonnostelua

13.3. Vammaisneuvoston kokous

25.3. Ikäihmisten neuvoston kokous

26.3. Hyvinvointiryhmän kokous

27.3. Lapsi- ja perheasiainneuvoston kokous

29.3. Hyvinvointiseminaari – yhteistä työskentelyä muiden lautakuntien kanssa

1.4. Hyvinvointiryhmän kokous

3.4. HYTE-lautakunta: Kertomus ja suunnitelma valmistuvat -> lautakunnat -> KH -> Valtuusto (toukokuu)

Ehdotus

Esittelijä

Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päättää

 • merkitä tiedokseen hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman laadinnan tilannekatsauksen.

Päätös

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päätti

 • keskustelun jälkeen merkitä tiedokseen hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman laadinnan tilannekatsauksen.

Valmistelija

 • Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Perustelut

Hyvinvointikertomuksen laadinta on edennyt HYTE-ryhmässä, joka on kokoontunut 18.2. ja 12.3. Hyvinvointikertomuksen indikaattoritiedon keruu ja analyysi on vastuutettu toimialueille. Kertomuksen laadinnan aikataulu nähdään haasteellisena. Hyvinvointisuunnitelma valmistellaan vuoden 2020 tavoitteiden ja talousarvion valmisteluaikataulussa.

Ehdotus

Esittelijä

 • Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päättää

 • keskustella tuusulalaisten hyvinvoinnin tilasta kokouksessa esiteltävien indikaattoreiden valossa
 • keskustella laadinnan aikataulusta ja mahdollisista aikataulumuutoksista
 • merkitä tiedokseen tilannekatsauksen valmistelun etenemiseen.

Päätös

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta 

 • keskusteli tuusulalaisten hyvinvoinnin tilasta kokouksessa esitettyjen indikaattoreiden valossa
 • merkitsi tiedoksi tilannekatsauksen valmistelun etenemiseen 
 • päätti pyytää lautakunnilta lausunnot hyvinvointikertomuksesta huhtikuun loppuun mennessä
 • päätti käsitellä hyvinvointikertomuksen ja siitä annetut lausunnot toukokuun kokouksessa 
 • lähettää hyvinvointikertomuksen kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.