Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, kokous 12.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan avustukset 2019, teemat ja aukijulistaminen (lisäpykälä)

TUUDno-2019-570

Valmistelija

 • Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Perustelut

Päätökset hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyöhön myönnettävien avustusten myöntämisestä järjestöille ja muille yhteisöille tekee hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta. Lautakunta julistaa avustukset julkisesti haettavaksi maaliskuussa kunnantalon ilmoitustaululla, kunnan internet-sivuilla ja paikallisessa sanomalehdessä. Hakuilmoituksessa mainitaan muun ohella, että avustukset ovat haettavissa 30.4.2019 klo 15.00 mennessä ja että hakemuksen voi jättää joko sähköisellä hakemuslomakkeella tai paperilomakkeella. Avustushakemus täytetään sähköisesti kunnan verkkosivujen kautta www.tuusula.fi/avustukset . Paperisia hakemuslomakkeita ja hakuohjeet saa Tuusinfosta, kunnantalon neuvonnasta, kirjastoista ja niitä voi tulostaa kunnan internet-sivuilta

Avustusta voidaan myöntää ainoastaan hakemuksesta, joka liitteineen on jätetty annetussa määräajassa lautakunnan käsittelyyn.

Avustusta haettaessa on käytävä ilmi seuraavat tiedot:

 • yhdistyksen tai järjestön virallinen nimi, osoite ja kotikunta
 • yhdyshenkilö yhteystietoineen
 • mihin toimintaan/toimintoihin avustusta haetaan
 • minkä suuruiseen asukasryhmään toiminta kohdistuu
 • haettava avustusmäärä
 • perustelut avustuksen hakemiseksi

Hakemukseen on liitettävä alkuperäisinä tai oikeiksi todistettuina jäljennöksinä (yhtenä kappaleena):

 • järjestön tai yhteisön säännöt
 • hakijan viimeksi hyväksytty toimintakertomus
 • tilinpäätös ja tilin/toiminnan tarkastajan kertomus
 • talousarvio ja toimintasuunnitelma
 • suunnitelma avustuksen käytöstä, josta käy ilmi miten avustus on tarkoitus käyttää

Uusien hakijoiden on annettava edellä luetellut tiedot täydellisinä. Aikaisemmin avustusta saaneet järjestöt tai yhteisöt ilmoittavat mahdollisista muutoksista nimenkirjoittajien ja sääntöjen osalta.

Kunnan myöntämien avustusten saamisen ehtona on, että avustettava ennen avustuksen maksatusta

 • esittää selvityksen edellisen kerran saamansa kunnan avustuksen käytöstä ja arvion sen vaikuttavuudesta
 • selvityksenä hyväksytään jäljennös ko. avustusvuoden tuloslaskelmasta, taseesta, tilintarkastuskertomuksesta ja toimintakertomuksesta, jossa selkeästi kuvaillaan avustuskohteen toteutumista ja arviota sen vaikuttavuudesta, sekä
 • sitoutuu palauttamaan avustuksen siltä osin, kuin sitä ei ole käytetty avustusanomuksessa esitettyyn tarkoitukseen.

Avustusten teemat vuonna 2019

Lautakunnan avustussäännön mukaisesti avustuksia myönnetään ensisijaisesti hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen kiinteästi liittyvään

 • toiminnan kehittämiseen, uusien ideoiden ja toimintamuotojen mahdollistamiseen
 • lautakunnan vuosittain nimeämiä asiakasryhmiä tukevaan vapaaehtoistyöhön
 • väestöä laajasti koskevaan valistus- ja tukitoimintaan
 • muuhun ennaltaehkäisevään toimintaan.

Avustusten kohdentamisen teemoista päätetään vuosittain. Teemat nousevat kunnan strategiasta sekä hyvinvointisuunnitelmasta. Määrärahan kohdentaminen vuosittain eri toimijoille tukee myös järjestöjen omien toimintojen kehittämistyötä.

Lautakunnalle ehdotetaan, että järjestöavustukset vuonna 2019 kohdennetaan hyvinvointia ja terveyttä edistävien toimijoiden toiminnan kehittämiseen, uusien ideoiden ja toimintamuotojen mahdollistamiseen, lapsiperheitä ja ikäihmisiä tukevaan vapaaehtoistyöhön sekä lapsiperheiden ja ikäihmisten kohtaamisia lisäävään toimintaan.

Ehdotus

Esittelijä

 • Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta

 • päätti ottaa asian käsiteltäväkseen
 • julistaa haettavaksi lautakunnan myöntämät avustukset 30.4.2019 mennessä sähköisellä hakemuslomakkeella tai paperilomakkeella lautakunnan avustussäännön mukaisesti
 • kohdentaa vuoden 2019 järjestöavustusmäärärahan 8 500 euroa
  • toiminnan kehittämiseen, uusien ideoiden ja toimintamuotojen mahdollistamiseen
  • lapsiperheitä tukevaan vapaaehtoistyöhön
  • ikäihmisiä tukevaan vapaaehtoistyöhön sekä
  • lapsiperheiden ja ikäihmisten kohtaamisia lisäävään toimintaan.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.