Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, kokous 12.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan avustussäännön hyväksyminen

TUUDno-2019-453

Valmistelija

  • Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Perustelut

Kunnan hallintosäännön 25 § mukaan lautakunnat myöntävät toimialueidensa/palvelualueidensa avustukset. Päätökset avustusten myöntämisestä järjestöille ja muille yhteisöille tekee hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyöhön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta. Aiemmin (ennen vuotta 2019) päätökset teki sosiaali- ja terveyslautakunta.

Tuusulan kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta esittää talousarvioon vuosittain määrärahan käytettäväksi rekisteröityjen voittoa tuottamattomien järjestöjen ja muiden yhteisöjen toiminnan tukemiseen. Toiminnan tulee kohdistua tuusulalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Talousarvioon hyväksyttävä sitova määräraha jaetaan järjestöjen ja muiden yhteisöjen käyttöön harkinnanvaraisina avustuksina kirjallisiin hakemuksiin perustuen. 

Avustuksien avulla Tuusulan kunta tukee kuntastrategian sekä hyvinvointikertomuksen ja .-suunnitelman tavoitteiden toteutumista sekä asukkaiden osallisuutta, aktiivisuutta, yhteisöllisyyttä ja omaa vastuuta.

Avustusten hakemisessa, hakemusten käsittelyssä, avustusten maksatuksessa, avustusten käytön valvonnassa ja tilitysten käsittelyssä noudatetaan hallintosäännön ohjeita.

Avustuksen piiriin hyväksyttävien järjestöjen ja muiden yhteisöjen toiminnan tulee olla eettisesti ja moraalisesti hyväksyttävää. Avustettavien järjestöjen ja muiden yhteisöjen toimintojen lähtökohtana ja tavoitteena tulee olla toimintaan osallistuvien

-                    hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

-                    yhteisöllisyyden vahvistaminen

-                    omaehtoisen tekemisen ja aktiivisuuden edistäminen

-                    syrjäytymisen ehkäisy

-                    päihteettömyyteen kannustaminen ja tukeminen

Ensisijaisesti avustuksia myönnetään hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen kiinteästi liittyvään

-                    toiminnan kehittämiseen, uusien ideoiden ja toimintamuotojen mahdollistamiseen

-                    lautakunnan vuosittain nimeämiä asiakasryhmiä tukevaan vapaaehtoistyöhön

-                    väestöä laajasti koskevaan valistus- ja tukitoimintaan

-                    sekä muuhun ennaltaehkäisevään toimintaan.

Avustusta myönnetään pääsääntöisesti toimintaan, jota Tuusulan kunta ei osta muilta tuottajilta. Avustuksin ei ylläpidetä palvelutuotantoa. Avustusta ei myönnetä virkistystoimintaan. Lautakunnan avustusten piiriin eivät kuulu yhdistysten investoinnit. Avustusta ei myöskään myönnetä, mikäli hakija on saanut hankeavustusta tai muuta rahoitusta kunnanhallitukselta, lautakunnalta tai muulta kunnalliselta toimijalta samaan kohteeseen.

Avustusten jakamiseen vaikuttavat lautakunnan käytettävissä olevan määrärahan suuruus, hakemusten määrä ja lautakunnan harkinta tämän avustussäännön puitteissa. Avustus voidaan myöntää vuodeksi kerrallaan.

Tätä avustussääntöä ei muuteta kesken avustusvuotta. Mikäli havaitaan tarvetta tämän avustussäännön muuttamiseen, päättää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta sen tarkistuksista vuosittain ennen avustusten haettavaksi julistamista.

Ehdotus

Esittelijä

  • Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päättää

  • hyväksyä liitteenä olevan lautakunnan avustussäännön.

---

Puheenjohtajan avattua asiasta keskustelun useat jäsenet esittivät että myönnettävien avustusten raportoinnin ehtoja kevennetään. Lautakunta oli yksimielinen asiasta.

Päätös

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päätti

  • hyväksyä liitteenä olevan päivitetyn avustussäännön.