TUUSULAN KUNTA, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS JÄTTEEN HYÖTYKÄYTÖLLE, TUUSULA

Kuulutusaika

30.4.2020 - 12.6.2020

Kuulutus

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnassa on vireillä seuraava Tuusulan kunnan ympäristölupahakemus:

TUUSULAN KUNTA, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS JÄTTEEN HYÖTYKÄYTÖLLE, TUUSULA 

Hakija:   Tuusulan kunta, PL 60, 04301 Tuusula

Yhteyshenkilö: Jyrki Sjöblom puh. 040 314 3134

Paikka:   Tuusulan kunnassa Lahelanpelto II asemakaava-alueella kiinteistöillä 858-407-3-372, 858-407-1-177 ja 858-11-2281-1. Hakemus koskee alueella sijaitsevia kahta läjitysaluetta (”Kaffepaussi” ja ”Koillinen alue”). Toiminnan sijaintialue on osoitettu karttaliitteessä.

Toiminta:  Tuusulan kunta on laittanut Keski-Uudenmaan ympäristölautakuntaan vireille ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristölupahakemuksen stabiloitujen maa-ainesten hyödyntämiseen Lahelanpelto II asemakaava-alueella kiinteistöillä 858-407-3-372, 858-407-1-177 ja 858-11-2281-1.

Tuusulan kunnan Lahelanpelto II asemakaava-alueella on käytetty pohjanvahvistuksessa pilaristabilointia ja sideaineena sementin, kalkin ja kipsin sekoitusta. Asemakaava-alueen rakentamisen yhteydessä kaivettuja stabiloituja maa-aineksia on sijoitettu asemakaava-alueella kahdelle läjitysalueelle (”Koillinen alue” ja ”Kaffepaussi”) yhteensä noin 11 000 m3. Alueelle on tarkoitus sijoittaa vielä noin 6 000 m3 stabiloitua maa-ainesta. Stabiloitu maa-aines luokitellaan pois kaivettuna jätelain tarkoittamaksi jätteeksi. Tästä syystä Tuusulan kunta hakee ympäristölupaa alueelle jo sijoitettujen massojen paikalleen pysyttämiselle sekä alueelle vielä suunnitelmien mukaan mahtuvien stabiloitujen maa-ainesten sijoittamiselle (jätteen hyötykäytölle). Koillisen läjitysalueen pinta-ala on noin 6 200 m2. Läjitysalue sijaitsee 1. luokan pohjavesialueella, mutta kuitenkin varsinaisen muodostumisalueen ulkopuolella ja siltä on etäisyyttä Keski-Uudenmaan Veden Lahelan vedenottamoon noin 600 metriä. Kaffepaussin kokonaispinta-ala on noin 1,3 ha ja se sijaitsee pohjavesialueen ulkopuolella. Etäisyyttä Lahelan vedenottamoon on noin 700 metriä.

Hakemuksessa esitetyn arvion mukaan stabiloitujen maa-ainesten sijoittamiseen kuluisi vielä 10 työtuntia 30 työpäivän aikana. Työmaa olisi käynnissä arkipäivinä klo 7.00- 18.00 välisenä aikana.

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävillä pitäminen

Tämä vireilläolokuulutus pidetään 4.5.2020 – 12.6.2020 välisen ajan nähtävillä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen verkkosivuilla.

Tämä kuulutus on julkaistu 4.5.2020 viranomaisen verkkosivuilla ja tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä kuulutusajan Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen verkkosivuilla osoitteessa www.keskiuudenmaanymparistokeskus.fi > Vireilläolokuulutus lupa- ja ilmoitusasiat.

Muistutukset ja mielipiteet

Niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, on lupahakemuksen johdosta mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus. Myös muilla kuin asianosaisilla on oikeus ilmaista mielipiteensä.  Muistutukset ja mielipiteet tulee jättää 12.6.2020 mennessä osoitteeseen:

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, PL 60, 04301 Tuusula

tai s-posti: yaktoimisto@tuusula.fi

viite: TUUDno-2019-1993

Asia voidaan ratkaista, vaikka muistutuksia ei määräajassa jätetä.

Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Ville Hämäläinen, puh. 040 314 4730.

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta